چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی:

این چهار مجموعه عبارتند از: الزامات وظیفه، الزامات فیزیکی، الزامات نقش، الزامات درون شخصی

2-8-1)الزامات شغلی :

الزامات شغلی عوامل ایجاد فشارهای  عصبی در مشاغل می‌باشند شاغل جراحی کنترل ترافیک هوایی و هدایت تیمهای فوتبال حرفه‌ای در مقایسه به شغلهایی مانند پزشک عمومی، مسئول بار هواپیما و مسئول آموزش تیم تحت فشار عصبی بیشتری هستند.

ممکن است علاوه بر انچه گفته شد سایر الزامات شغلی نیز باعث به خطر افتادن سلامتی فرد شوند. چنین شرایطی را می توان در مشاغل مانند کار در معدن زغال، حمل و نقل مواد منفجره و نظایر آن مشاهده می‌کرد ایمنی نیز یکی دیگر از ازلامات مهم شغلی است که می تواند باعث ایجاد فشار عصبی شود. شخصی که درشغل به نسبت مطمئنی منصوب شده است احتمالاً نگران از دست دادن آن نمی باشد. از طرف دیگر اگر امنیت شغلی به خطر بیافتد فشار عصبی می تواند تا حد زیادی افزایش پیدا کند به عنوان مثال این فشار عصبی به طور معمول از طریق سازمان و به هنگام کاهش تعداد کارکنان و یا یکی کردن سازمانها افزایش پیدا می‌کند ( الوانی، معمارزاده، 1323)

یکی دیگر از فشارهای عصبی ناشی از الزامات وظیفه‌ای میزان کار بیش از اندازه است کار اضافه زمانی بوجود می‌اید که کار واگذار شده به فرد خارج از توان او باشد. کار اضافی هم ممکن کمی بوده ( فرد وظایف زیادی به عهده دارد و با وقت او برای انجام این وظایف مربوط را ندارد) به هر حال باید توجه داشت که سادگی کار هم ممکن است ناخوشایند باشد. همانطور که گفته شد ساده بودن کار باعث خستگی و بی تحرکی فرد شده و کار اضافی باعث ایجاد تنش و اضطراب می شود بنابراین مقدار معینی از فشار عصبی ناشی از حجم کار به دلیل آنکه می تواند منجر به سطح بالایی از نیرو و انگیزش شود مفید خواهد بود.

2-8-2)الزامات فیزیکی:

الزامات فیزیکی بستگی به مکان شغل دارد یکی از عوامل مهم درجه حرارت است به عنوان مثال ممکن است کارکردن در فضای آزاد هنگامی که درجه حرارت بی نهایت زیاد است منجر به ایجاد فشار عصبی شود این موضوع در مورد دفتر کاری که حرارت نامناسب دارد و سرد است نیز صدق می‌کند ( الوانی،‌ معمارزاده 1323)

 

2-8-3)الزامات نقش :

الزامات نقش نیز می تواند مبنای ایجاد فشار عصبی شود نقش عبارت است از مجموع رفتارهای سازمانی دریک گروه یا سازمان که با یک شغل سازمانی همراه باشد. فشار عصبی ممکن است ناشی از ابهام نقش ( روشن نبودن انتظاراتی که از فرد دارند) یا تضاد نقش ( ناهنماهنگی بین دو یاچند نقش، الوانی، معمارزاده 1323)

 

2-8-4)الزامات مراوده با دیگران

آخرین مجموعه از عوامل ایجاد کننده فشار عصبی از سه الزام مراوده با دیگران تشکیل شده است که می‌تواند در یک محیط سازمانی مقابلفرد قرار گیرد. فشار برای محدود کردن تولید، فشار برای انجام هنجارهای گروهی و نظایر آن از نوع فشارهای گروهی می‌باشند. سبک رهبری نیز می تواند باعث ایجاد فشار عصبی شود. فرض کنید فردی نیازمند حمایت اجتماعی رهبر خود باشد اگر رهبر مورد نظر تا حدودی خشن بوده و توجه و دلسوزی چندانی نسبت به او نشان ندهد احتمالاً احساس فشار عصبی خواهد کرد بالاخره شخصیت و رفتار نیز ممکن است باعث ایجاد فشار عصبی شوند. تضاد زمانی بوجود می‌آید که دو یا چند نفر مجبور به همکاری باشند. به عنوان مثال، فردی که دارای منشا کنترل درونی است خواهان آن است که چگونگی عملکرد همه امور را به کنترل خود در آورد وممکن است از کارکردن با شخصی که دارای منشا کنترل خارجی بوده و خود را تسلیم پیشامدها می داند احساس بیهود کند. تصور کنید که دفتر یک فرد سیگاری و یک فرد غیر سیگاری در کنار هم قرار داشته باشند وجود فشار بالقوه در هر دو نفر آنها قابل پیش‌بینی است.