پایان نامه :ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دامپزشکی 

عنوان : ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو

دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

نیمسال دوم سال تحصیلی: 93-92            

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

  

عنوان: ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو

استادان مشاور :

جناب آقای دکترمهدی محبی فانی 

جناب آقای دکتر سعید نظیفی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو

در مطالعه­ ی حاضر تاثیر نان غنی شده با آهن بر وضعیت میزان مس، روی و منگنز و شاخص­های استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 30 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد  Wistarبه کار برده شد که به صورت تصادفی به 6 گروه شاهد، گروه تغذیه شده با نان غنی شده با آهن 2 برابر مورد نیاز، 4برابر، 6 برابر و گروه تغذیه شده با نان غنی شده با آهن 2 برابر به همراه جوش­شیرین و گروه آهن 6 برابر به همراه جوش­شیرین تقسیم و به مدت 4 هفته مورد تغذیه قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه موش­ها از نظر وزن هر هفته 2 بار و همچنین از نظر اندازه­گیری میزان مس، روی، منگنز و آهن در سرم در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش و در بافت کبد و استخوان ران در انتهای دوره­ی آزمایش و همچنین از نظر شاخص­های استرس اکسیداتیو و فاکتورهای خونی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آهن استفاده شده در نان­ها باعث کاهش میزان روی در سرم و افزایش آن در مدفوع، کاهش میزان منگنز در سرم و افزایش آن در مغز استخوان و مدفوع، افزایش میزان مس در سم و مغز استخوان و کاهش آن در مدفوع و همچنین افزایش میزان آهن در سرم، کبد، مغز استخوان و مدفوع شد. در گروه­هایی که از جوش­شیرین استفاده شده بود مانع از کفایت جذب تمامی عناصر شد. به نظر می­رسد آهن در رقابت بر سر جایگاه­های پذیرنده مانع از جذب عناصر دیگر می­شود و باعث دفع بیشتر آنها می­شود. استفاده از جوش­شیرین نیز باعث افزایش PH می­شود و این افزایش، آنزیم مربوط به تجزیه­ی فیتات­ها را غیر فعال می­کند و از طرفی فیتات­ها مانع از جذب عناصر از جمله آهن می­شوند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل دوم: کلیات

2-1- آهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-1-1-اهمیت آهن………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-1-2-متابولیسم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

2-1-3-جذب ، انتقال، ذخیره و دفع…………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-4-زیست فراهمی آهن دریافتی…………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-5-اندازه گیری زیست دسترسی آهن غذاها……………………………………………………………………………….. 11

2-1-6-بیوشیمی آهن…………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-1-7-آهن، ژنراتور رادیکال‌های آزاد………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-8-ذخیره آهن _ ترانسفرین: حمل آهن…………………………………………………………………………………….. 12

2-1-9-سیستم رتیکولواندوتلیال: باز یافت آهن………………………………………………………………………………….. 13

2-1-10-کبد انبار ذخیره آهن و مسئول کنترل تنظیم آهن…………………………………………………………… 13

2-1-11-تنظیم آهن وکنترل هموستاز داخل سلولی وابسته به پروتئین آهن……………………………….. 14

2-1-12-عوامل مؤثر بر وضعیت آهن بدن………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-13-جذب آهن از غذا…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-14-منابع غذایی آهن و اهمیت نان غنی شده با آهن……………………………………………………………… 17

2-1-15-کمبود……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

2-1-16-مسمومیت آهن………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-روی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-1-متابولیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-جذب – انتقال…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3-عوامل مؤثر در جذب روی……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-4-دفع روده ای……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-5-کمبود روی………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-6-تداخل روی با مواد مغذی………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2-6-1-روی- مس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-6-2-روی – آهن…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-6-3-روی  و دیگر عناصر……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-7-چند نکته­ی ضروری…………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-8-ارتباط روی با هورمون ها…………………………………………………………………………………………………………. 24

2-3-مس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-متابولیسم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-2-اهمیت بیوشیمایی مس……………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-3-نقش فیزیولوژیک مس………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-4-عوامل مؤثر بر وضعیت مس بدن……………………………………………………………………………………………… 26

2-3-5-کمبود مس………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-6-غلظت مس در بافت­های مختلف……………………………………………………………………………………………… 28

2-3-7-تداخلات مس با مواد معدنی دیگر………………………………………………………………………………………….. 28

2-3-7-1- مس و آهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-3-7-2-مس و روی……………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-7-3-مس و مولیدن………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-8-مس و کربوهیدرات­ها……………………………………………………………………………………………………………….. 29

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

2-4-منگنز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-1-جذب و انتقال منگنز………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2-نقش بیولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-3-کمبود………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-4-مسمومیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-5-چند نکته­ی ضروری…………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-هماتوکریت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-هموگلوبین…………………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-نقش مولکول هموگلوبین………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-6-2-تشکیل مولکول هموگلوبین……………………………………………………………………………………………………… 34

2-6-3-محل ساخته شدن هموگلوبین در بدن…………………………………………………………………………………… 34

2-6-4-نقش بیولوژیک هموگلوبین………………………………………………………………………………………………………. 35

2-6-5-علل کمبود و افزایش و عوارض حاصله…………………………………………………………………………………… 35

2-6-6-منابع غذایی هموگلوبین…………………………………………………………………………………………………………… 35

2-5-آنزیم­های آنتی اکسیدان……………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-5-1-عوامل اکسیدان…………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-5-2-استرس اکسیداتیو…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-5-3-مکانیسم­های دفاعی در برابر آسیب اکسیداتیو………………………………………………………………………. 37

2-5-4-ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………….. 38

2-5-5-آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD)……………………………………………………………………………………….. 38

2-5-5-1-نقش سوپراکسید دیسموتاز در گلبول­های قرمز و هموگلوبین…………………………………………. 39

2-5-5-2-عوامل موثر بر میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز………………………………………………………….. 40

2-5-6-آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)…………………………………………………………………………………………. 41

2-5-7-کاتالاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5-8-مالات دهیدروژناز (MDA)………………………………………………………………………………………………………. 43

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

2-6-سرولوپلاسمین……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-7-فریتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-8-پروتئین توتال………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-9-آلبومین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-10-اسید اوریک…………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-11- اسید فیتیک………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-12- جوش­شیرین………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2-طبقه­بندی و شرایط نگهداری موش­های صحرایی………………………………………………………………………. 48

3-2-1-گروه­بندی حیوانات مورد آزمایش……………………………………………………………………………………………. 49

3-3-اندازه­گیری اسید فیتیک درآرد……………………………………………………………………………………………………. 49

3-3-1-طرز تهیه وانادات _ مولیبدات…………………………………………………………………………………………………. 51

3-4-اندازه­گیری اسید فیتیک در نان…………………………………………………………………………………………………… 51

3-4-1- استاندارد کردن دستگاه اسپکتوفتومتری و بدست آوردن منحنی استاندارد

و معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-5-روش اندازه­گیری جوش شیرین…………………………………………………………………………………………………… 52

3-6-اندازه­گیری آنتی­اکسیدان­های سرم خون، مدفوع، کبد

و استخوان (عناصر کمیاب)………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-6-1-جمع آوری نمونه­های خون……………………………………………………………………………………………………… 53

3-6-2-جمع­آوری نمونه­های مدفوع…………………………………………………………………………………………………….. 53

3-6-3-جمع آوری نمونه­های کبد و استخوان……………………………………………………………………………………. 53

3-6-4-آماده­سازی نمونه­ی استخوان……………………………………………………………………………………………………. 53
جستجو در سایت :   


3-6-5-آماده­سازی نمونه­ی کبد……………………………………………………………………………………………………………. 54

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

3-6-6-آماده­سازی نمونه­ی مدفوع………………………………………………………………………………………………………… 54

3-6-7-آماده­سازی نمونه­ی سرم…………………………………………………………………………………………………………… 54

3-6-8-اندازه­گیری عناصر اهن، مس، روی و منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمی…………………… 54

3-7-اندازه­گیری سرولوپلاسمین سرم………………………………………………………………………………………………….. 55

3-8-اندازه­گیری فریتین………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-9-اندازه­گیری آلبومین………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-10-اندازه­گیری پروتئن تام………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-11-اندازه­گیری اسید اوریک……………………………………………………………………………………………………………… 62

3-12-اندازه­گیری کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC)………………………………………………………………………. 64

3-13-اندازه­گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………….. 65

3-14-اندازه­گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز………………………………………………………………………. 67

3-15-اندازه­گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز………………………………………………………………………… 71

3-16-اندازه‌گیری کاتالاز گلبول‌های قرمز خون…………………………………………………………………………………… 74

3-17-اندازه‌گیری مالون دی آلدئید (MDA) گلبول‌های قرمز خون…………………………………………………. 74

3-18-روش تجزیه و تحلیل دادها………………………………………………………………………………………………………… 75

 

فصل چهارم: نتایج

4-1-بررسی وزن موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wister در گروه­های مورد بررسی

در طول دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-2-بررسی اندازه­گیری میزان اسید فیتیک در گروه­های مختلف نان……………………………………………… 78

4-3-بررسی مقادیر آهن سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای

دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-4-بررسی مقادیر آهن در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های مورد بررسی

در انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………… 81

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

4-5-بررسی مقادیر روی سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای

دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

4-6-بررسی مقادیر روی در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های مورد بررسی

در انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-7-بررسی مقادیر مس سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای

دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

4-8-بررسی مقادیر مس در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های مورد بررسی

در انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………… 89

4-9-بررسی مقادیر منگنز سرم در گروه­های مورد بررسی در ابتدا

و انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-10-بررسی مقادیر منگنز در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های

مورد بررسی در انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………………………………………………………….. 93

4-11-بررسی اندازه­گیری مقادیر سرولوپلاسمین سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-12-بررسی اندازه­گیری مقادیر فریتین سرم در گروه­های مورد بررسی در ابتدا

و انتهای دوره­ی آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-13-بررسی اندازه­گیری مقادیر آلبومین سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش…………………………………………………………………………………………………………… 99

4-14-بررسی اندازه­گیری مقادیر پروتئین تام سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-15-بررسی اندازه­گیری مقادیر اوریک اسید سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………………………………………………………………………………………………… 103

4-16-بررسی اندازه­گیری مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم

در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش…………………………………………………………….. 105

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

4-17- بررسی اندازه­گیری مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت در گروه­های مورد

بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………………………………………………………. 107

4-18-بررسی اندازه­گیری مقادیر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) سرم

در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………………………………………………………. 109

4-19-بررسی اندازه­گیری مقادیر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و سوپراکسید

دیسموتاز (SOD) سرم در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………………. 111

4-20-بررسی اندازه­گیری مقادیرمالات دهیدروژناز (MDA)  و کاتالاز گلبول‌های

قرمز خون در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………………. 113

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری کلی

5-1-بررسی تغییرات وزن بدن موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wister……………………………………………… 115

5-2- بررسی میزان تغییرات اسید فیتیک در و نان………………………………………………………………………….. 115

5-3- بررسی میزان تغییرات آهن سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران……………………………………………… 117

5-4- بررسی میزان تغییرات روی سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران……………………………………………… 119

5-5- بررسی میزان تغییرات مس سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران……………………………………………… 120

5-6- بررسی میزان تغییرات منگنز سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران…………………………………………… 121

5-7- بررسی میزان تغییرات هماتوکریت، هموگلوبین، سرولوپلاسمین، فریتین، آلبومین،

پروتئین تام، اوریک اسید و میزان کل ظرفیت اتصال به آهن…………………………………………………………… 123

5-7-1-بررسی میزان تغییرات مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت……………………………………………………… 123

5-7-2- بررسی میزان تغییرات سرولوپلاسمین سرم……………………………………………………………………….. 123

5-7-3- بررسی میزان تغییرات فریتین سرم…………………………………………………………………………………….. 124

5-7-4- بررسی میزان تغییرات مقادیر آلبومین سرم………………………………………………………………………… 125

5-7-5- بررسی میزان تغییرات مقادیراسید اوریک سرم…………………………………………………………………… 125

5-7-6- بررسی میزان تغییرات مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم…………………………… 126

5-8- بررسی میزان تغییرات شاخص­های استرس اکسیداتیو…………………………………………………………… 126

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

5-8-1-بررسی میزان تغییرات )TAC ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام) سرم…………………………………………. 126

5-8-2-بررسی میزان تغییرات آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX)…………………………………………………… 127

5-8-3-بررسی میزان تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD)………………………………………………… 127

5-8-4-بررسی میزان تغییرات  مالون دی آلدهید (MDA)  گلبول‌های قرمز خون………………………. 129

5-8-5-بررسی میزان تغییرات کاتالاز گلبول‌های قرمز خون……………………………………………………………. 129

 

نتیجه­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131

 

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول 4-1: مقایسه­ی میانگین (± انحراف معیار) وزن موش صحرایی نر بالغ

از نژاد Wister در گروه­های مورد بررسی در طول دوره­ی آزمایش…………………………………………………… 77

جدول 4-2- : مقایسه­ی مقادیراسید فیتیک در گروه­های مختلف نان

(میانگین ± انحراف معیار)……………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4-3 : مقایسه­ی مقادیرآهن سرم و مدفوع (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………….. 80

جدول 4-4 : مقایسه­ی مقادیر آهن در اندام­های کبد و استخوان ران

(میانگین ± انحراف معیار) در انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های

آزمایشی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول 4-5 : مقایسه­ی مقادیر روی سرم و مدفوع (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………….. 84

جدول 4-6 : مقایسه­ی مقادیر روی در اندام­های کبد و ران (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………….. 86

جدول 4-7 : مقایسه­ی مقادیر مس سرم و مدفوع (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف………………………………………………………………….. 88

جدول 4-8 : مقایسه­ی مقادیر مس در اندام­های کبد و ران (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………….. 90

جدول 4-9 :مقایسه­ی مقادیر منگنز سرم و مدفوع (میانگین ±انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف………………………………………………………………….. 92

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول 4-9 : مقایسه­ی مقادیر منگنزدر اندام­های کبد و ران (میانگین ± انحراف معیار)

در انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف………………………………………………………………… 94

جدول 4- 11: مقایسه­ی مقادیر سرولوپلاسمین سرم (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………….. 96

جدول 4-12 : مقایسه­ی مقادیر فریتین سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف………………………………………………………………….. 98

جدول 4-13 : مقایسه­ی میزان آلبومین سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف……………………………………………………………….. 100

جدول 4-14 : مقایسه­ی مقادیر پروتئین تام سرم (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………… 102

جدول 4-15 : مقایسه­ی مقادیراوریک اسیدسرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………………………. 104

جدول 4-16: مقایسه­ی مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………… 106

جدول 4-17 : مقایسه­ی مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف…………………………………………………… 108

جدول 4-17 : مقایسه­ی مقادیرظرفیت کل آنتی­اکسیدانی ( TAC)سرم

(میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های

آزمایشی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

جدول 4-18 : مقایسه­ی مقادیر گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و سوپراکسید

دیسموتاز (SOD) سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی

در گروه­های آزمایشی مختلف……………………………………………………………………………………………………………… 112

جدول 4- : مقایسه­ی مقادیر مالون دی آلدهید(MDA)  و کاتالاز گلبول‌های قرمز خون

(میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های

آزمایشی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 114


فصل اول: مقدمه

آهن یک ماده ی معدنی است که برای فعالیت­های فیزیولوژیکی بدن ضروری بوده و جزء با اهمیت پروتئین­هایی است که در انتقال اکسیژن نقش دارند (هموگلوبین و میوگلوبین). همچنین وجود آن برای انجام واکنش­های آنزیمی در بافت­های مختلف، رشد و نمو سلول­ها و تمایز سلولی لازم است. کمبود آهن یکی از شایع­ترین کمبودهای تغذیه­ای در سرتاسر جهان است از علائم کمبود آهن
می­توان به کم خونی، ریزش مو، بی قراری، ضعف و خستگی، زردی، کمرنگ شدن غشاهای مخاطی، کاهش بازدهی، کاهش عملکرد ایمنی و افزایش حساسیت به بیماری و … اشاره کرد. بهترین راه برای پیشگیری از کمبود آهن استفاده از منابع غذایی حاوی آن یا ماده غذایی غنی شده با آهن است. در ایران و بویژه استان فارس کمبود آهن کمبود اول مواد مغذی است. چون غذای اکثر خانواده­های ایرانی را نان تشکیل می دهد و بیشترین انرژی مورد نیاز خود را از طریق غلات بویژه نان تأمین
می­کنند. با توجه به محدودیت منابع و عدم امکان تأمین مواد مغذی لازم است برای رفع نیازهای تغذیه­ای مردم از ساده­ترین روش­ها برای تأمین مواد مورد نیاز آنها استفاده گردد. یکی از این راهها تهیه نان­های مخصوص و غنی شده با پروتئین، ویتامین­ها و املاح می­باشد. لذا هدف از این تحقیق غنی سازی نان با آهن و برآورد میزان جذب آن در موش­های صحرایی بوده تا در صورت اخذ نتیجه­ی مثبت بتوان به عنوان یک راه ساده، ارزان و عملی در جهت پیشگیری از کمبود آهن مورد استفاده قرار داد.

محمود و همکاران (2011) در غنی سازی پنیر پروسس با آهن به میزان 3 و 5 برابر نیاز معمول
موش­های صحرایی و تغذیه آنها به مدت یک ماه گزارش کردند که میزان هموگلوبین و آهن سرم در آنها افزایش و ظرفیت کلی اتصال آهن (TIBC) و کلسیم یونیزه و کلسیم مجموع سرم کاهش یافته اما هیچکدام از این افزایش یا کاهش­ها معنادار نبود.

احمد و همکاران (2011) در تغذیه ی موش­های صحرایی ماده با نان غنی شده با کلسیم، آهن و روی به میزان سه برابر مورد نیاز و در یک دوره­ی 28 روزه مشاهده کردند که جذب هر سه ماده در مقایسه با گروه کنترل افزایش می­یابد. در گروه­های درمانی وزن بدن و سطح آهن و روی در پلاسما، کبد و استخوان ران به طور معناداری بالاتر بود اما در مورد کلسیم تغییر معناداری در سطح آن در پلاسما و کبد مشاهده نگردید.

در بررسی نالپا و همکاران (2012) مشخص گردید که در نان­های پروبیوتیک حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم میزان آهن و کلسیم آزاد شده از نان کاهش می­یابد لذا چنین نان­های مفیدی بایستی از لحاظ مواد معدنی تنظیم گردند تا مصرف آنها منجر به کمبود مواد معدنی نشوند.

در مطالعه سویج و نسبرگ و همکاران (2008) با غنی کردن آرد نان قهوه­ای با نمک سدیم و آهن EDTA و فومارات آهن حداکثر به میزان   kg ̸ mg 35 و مصرف 4 برش نان روزانه به مدت 34 هفته در کودکان 6 تا 11 سال عنوان نمودند که غلظت هموگلوبین، درصد اشباع ترانسفرین، فریتین و آهن سرم و میزان گیرنده­های ترانسفرین در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری پیدا نکرد.

نتایج بررسی شیخ الاسلامی و جمالیان (1382) نشان داد که میزان اسید فیتیک در نمونه­های آرد مورد استفاده در تهیه نان­ها زیاد است (به طور میانگین 37/570 میلی گرم در 100 گرم) و با توجه به روش­های تهیه­ی نان در اغلب نقاط کشور تخمیر و پخت نان نمی­تواند کمک چندانی به کاهش اسیدفیتیک موجود در نان کند در نتیجه میزان اسید فیتیک در نان تولیدی نیز بالا است (به طور میانگین 31/347 میلی گرم در 100 گرم). بالا بودن اسید فیتیک می­تواند جذب آهن را در بدن مختل و منجر به کمبود این عنصر گردد.

استفاده از جوش شیرین به عنوان خمیر مایه علیرغم اینکه توسط وزارت بهداشت به طور رسمی در فرایند تولید نان ممنوع اعلام شده ولی مطالعه­ی کمانی و همکاران (1389) نشان داد که این ماده همچنان در فرایند تهیه نان مصرف می شود و مصرف جوش شیرین در نانوایی­های لواش رایج تر از نان بربری، تافتون و سنگگ می­باشد. بقایای جوش شیرین موجود در نان موجب ناراحتی­های گوارشی و مانع جذب کلسیم، آهن و سایر عناصر ضروری در دستگاه گوارش می­شود.

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***