هیجان خواهی از دیدگاه روانشناسی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

هیجان خواهی[1] 

واژه هیجان که در زبان متداول با واژه های شور، احساس ، انفعال و عاطفه معادل است روشنگر پاسخی است که موجود زنده از نظر:  1-برانگیختگی بدنی[2] 2 – واکنشهای میانی[3] 3- تجربه آگاه[4] در برابر محرکها از خود نشان می دهند.(پارسا، 1374).

کرول ایزارد[5] معتقد است که در تعریف کامل هیجان باید به این موارد سه گانه توجه داشت.

1-فرایندهایی که در دستگاه عصبی رخ می دهد.

  • الگوهای مشهود و بیانگر هیجان در چهره.
  • احساس آگاهانه هیجان.

وی همچنین به انواع دهگانه اشاره کرده است و معتقداست که بیشتر این هیجانها در دوره شیرخوارگی (تولد تا 2 سالگی) وجود دارند و هیجانهای دیگر ترکیبی از این هیجانهای دهگانه به شمار می آیند چنانکه عشق ترکیبی از عامل سود برانگیز به اضافه شادمانی است.

از این ده هیجان، دو هیجان از نظر پدیداری مثبت اند: علاقه و شادی ، هفت هیجان از نظر پدیداری منفی اند: خشم[6]، انزجار[7]، اندوه[8]، تحقیر[9]، ترس[10] ، شرم و گناه[11] و یکی از نظر پدیداری خنثی است: تعجب (ریو1، 2013؛ ترجمه سید محمدی، 1393).

ارسطو[12] نخستین کسی است که میان مولفه های فیزیولوژیکی و روانی هیجان عنوانهای ماده، شکل یا نگاره را مطرح ساخته است. بقراط حکیم چهار ماده سیال: خون[13]، صفرا[14]، سودا[15]، بلغم[16] را اساس هیجانها می دانست ( پارسا،1374).

پژوهش در خصوص هیجان خواهی از مطالعات مرتبط به محرومیت حسی نشات گرفته است. بدنبال این پژوهشها گری[17]، (1994) فرض کرد که برخی افراد (هیجان خواه بالا) سطوح بالایی از محرک را برای حصول سطح بهینه ی انگیختگی شان نیاز دارند، ضمن اینکه ، به هنگام محرومیت از محرک و درون داد حسی، چنین افرادی به ویژه حالت های ناخوشایندی را تجربه می کنند. مطابق نظر این پژوهشگر مبنایی فیزیولوژیک برای رفتار هیجان خواهی وجود دارد: یعنی بر نقش انتقال دهندگان عصبی در بروز تفاوتها در هیجان خواهی متمرکز بود(نیکو زاده،1386؛ به نقل از محمودی، 1390).

برخی آنزیمها به ویژه بازدارنده ی مونو اکسید از تک امین [18](MAO) مسئول حفظ سطوح مناسب انتقال دهندگان عصبی هستند. MAO پس از صدور مجوز عبور تکانه ی عصبی، از طریق تجزیه ی انتقال دهنده ی عصبی عمل می کند. اگر میزان بسیار زیادی MAO  حضور داشته باشد ، مقدار بسیار زیادی از انتقال دهنده ی عصبی[19] را تجزیه خواهد کرد، و در نتیجه انتقال دهنده ی عصبی کاهش خواهد یافت. چنانچه میزان MAO بسیار کم باشد، میزان بسیار زیادی ازانتقال دهنده ی عصبی در سیناپس باقی خواهد ماند،  ومجوز بسیاری  از ان جستجوگران هیجان بالا درمقایسه با  هیجان خواهان پایین، سطوح پایین  MAO را در جریان خونشاننشان می دهند. چنانچه هیجان خواهان بالا گرایش به داشتن سطوح MAO پایین داشته باشند، و MAOپایین به معنی این باشد که انتقال دهنده ی عصبی بیشتری قابل دسترس است.

پس احتمالا هیجان خواهی بواسطه ی داشتن سطوح بالای انتقال دهندگان عصبی در نظام عصبی ایجاد یا حفظ می شود. MAO، از طریق تجزیه ی انتقال دهندگان عصبی و از آن راه بازداری انتقال عصبی مثل ترمز نظام عصبی عمل می کنند. با سطوح MAO پایین، هیجان خواهان، بازداری کمتری درنظامهای عصبی خودشان دارند و بنابراین کنترل کمتری بر روی رفتار ، افکار، هیجانات دارند. مطابق نظر این پژوهشگر، رفتارهای هیجان خواهی (مثل رفتار جنسی نامشروع، سوء مصرف مواد مخدر، مهمانی های ماجراجویانه) بدلیل جستجوی یک سطح بهینه انگیختگی نیست بلکه بدلیل داشتن ترمزهای زیست شناختی بسیار کم در سیناپس ها است (نیکو زاده، 1386؛ به نقل از محمودی، 1390)

[1]. sensation seeking

[2]. Physical arousal

[3]. Middle reactions

[4]. Conscious experience

[5]. carroll Izard

[6]. Anger

[7]. Disgust

[8]. Grief

[9]. Contempt

[10]. Fear

[11]. Shame and guilt

[12]. Aristotle

[13]. Blood

[14]. Bile

[15]. Soda

[16]. Mucus

[17]. garry

[18]. Mono Amino oxidas

[19]. Neurotransmitter