مهارت های بخشش و میزان سازگاری زناشویی را بدانیم

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

بخشودگی و میزان سازگاری زناشویی

 

زندگی زناشویی یکی از اساسی ترین پیوندهای زناشویی اشاره دارد کخ ز دو نفر با استعدادها و توانایی های متفاوت ، و با نیاز ها و علایق مختلف و در یک کلام با شخصیت های گوناگون تشکیل شده است ( گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2004  ) . اما آنچه از خود ازدواج مهم تر به شمار می رود ، موفقیت در ازدواج یا سازگاری بین زوجین است. سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند ، و روابط رضایت بخش از طریق علاقه ی متقابل ، پذیرش و تفاهم قابل ارزیابی است ( ثنایی 1379 ) . بسیاری از عوامل از جمله ؛ داشتن احساس خصومت و توانیی ضعیف در کنار آمدن ، بخشایش کمتر در برابر خطاهای اطرافیان ، تعارض در روابط صمیمی و به ویژه روابط زوجین را در بر دارد ، و در چرخه معیوب تهدیدی برای سازگاری و رضایت زناشویی خواهد بود ( مک کولاف و همکاران ، 2006 ) . ازدواج شاد  و موفق ، ازدواجی است که در آن بخشودگی ، شکیبایی ، تحمل و درک متقابل مرتب تمرین می شوند . همچنین بخشودگی  به ما کمک می کند روابطی را که برای ما ارزشمند هستند  را حفظ کنیم و از آن لذت ببریم  ( ثنایی، 1388 )  .  عیدیان ( 1383 ) در مطالعه ای بخشودگی را به عنوان افزایش دهنده ی سازگاری زناشویی معرفی می کنند ، و معتقدند به رقم تحقیقات اند که در این زمینه رابطه ای مثبت و متقابل بین این دو متغیر وجود دارد . یکی از مهارت های انطباقی که در انواع روابط نزدیک زوجین مفید است ، توانایی بخشیدن شریک زندگی خود است . که در انواع روابط نزدیک زوجین مفید است . ( خمسه  1378 )

از نظر مک کالوف[1] ، فینچام [2]و تسانگ [3] ( 2003 ) بخشودگی میل درونی است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ های نا خوشایند ارتباطی و رفتار مثبت نسبت به کسی که به طور منفی با آنها رفتار کرده است متمایل می سازد . معمولا سال اول ازدواج از نظر سازگاری بسیار نا پایدار بوده و بیشترین خطر را برای نا سازگاری و طلاق دارد . همچنین بخشودگی در زوجین ، کیفیت مراقبت از دیگران ، ارتباط ، پرخاشگری و رضایت از زناشویی را پیش بینی می کند . بخشودگی می تواند به عنوان عاملی در تحلیل بهتر تعارضات زناشویی و نهایتا دستیابی به سازگاری بهتر ، به کار گرفته شود . نوری ( 1389 ) در پژوهش خود نشان داد که آموزش بخشودگی می تواند صمیمیت زوجین را افزایش دهد و به کار گیری بخشودگی در حل مسایل زناشویی می تواند رضایت از زناشویی را در پی داشته باشد . همچنین دونکا ( 2008 ) در پژوهشی نشان داد بین صفت بخشودگی و سازگاری زوجین رابطه ی معنا داری وجود دارد . وای و ایپ (2008 ) معتقدند بخشودگی میتواند سازگاری میان فردی و بهزیستی روانشناختی را افزایش دهد و همچنین ممکن است در مقابل تجربه ها و ادراکات میان فردی منفی در رابطه با افسردگی محافظت کند . باول ( 2009 ) به ارتباط مثبت بخشودگی با برخی از جنبه های سازگاری در افراد مورد آزار قرار گرفته و کل سلامت روان آنها اشاره شد . پژوهش ربع قرن اخیر مجموعه ای از فواید مرتبط با بخشودن دیگران به خاطر آسیب گذشته را اشکار کرده است . از جمله ی این فواید ، تقلیل اضطراب و افسردگی و افزایش رضایت نسبت به زندگجی و سلامت ذهن می باشد ( گلدمن 2009 ) . لاوی ، مک کابین و السن ( 1987 ) به نقل از ملازاده ( 1381 ) معتقدند سازگاری زناشویی و در مقابل آن ، از هم گسیختگی زناشویی ، بیشتر مورد علاقه ی خاواده ی درمان گران و مشاوران است ، شناخت عوامل مرتبط با سازگار زناشویی به منظور افزایش بقا و آرامش و رفاه زوج ها می تواند برای همه سودمند باشد  چرا که سازگاری زناشویی را عامل حفظ و تقویت روانی خانواده دانسته اند .  با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بخشودگی و سازگاری زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی شهر بهشهر است .

در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه بین بخشودگی و میزان سازگاری زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر بهشهر صورت گرفته است. این پژوهش نشان می دهد وجود رابطه بین میزان بخشودگی و سازگاری زناشویی بدین معنی است که افزایش میزان بخشودگی افزایش سازگاری زناشویی را به دنبال دارد. سازگاری زناشویی در خورده مقیاس توافق دو نفری رابطه معناداری با ابعاد درک واقع بینانه و جبران عمل ارتکابی دارد. این بدین معناست که درک واقع بینانه و این که خود را بتوانیم جای فرد خاطی بگذاریم و او را درک کنیم و به عنوان یک فرد حق اشتباه کردن به او بدهیم از سوی هر یک از زوجهای مورد ستم واقع شده و همچنین جبران این عمل اشتباه از سوی فرد خاطی می تواند سازگاری را در خورده مقیاس همبستگی دو نفره افزایش دهد. سازگاری زناشویی همچنین در خرده مقیاس ابراز محبت رابطه معناداری با ابعاد تصدیق خطا، جبران عمل ارتکابی، دلجویی کردن و بعد احساس بهبودی دارد. یعنی تصدیق اشتباه و دلجویی از فرد آسیب دیده و تلاش در جهت و جبران و احساس سبکی و بهبود ی در هر یک از زوجها می تواند میزان ابراز محبت آنها را به طرز معناداری افزایش دهد. وای و ایپ که معتقدند که بخشودگی می تواند سازگاری میان فردی و بهزیستی روانشناختی را افزایش دهد و همچنین ممکن است درمقابل تجربه ها و ادراکات میان فردی منفی در رابطه با افسردگی محافظت کند. باول که به ارتباط مثبت بخشودگی با برخی از جنبه های سازگاری در افراد مورد آزار قرار گرفته اشاره دارد.نوری(1389 ) در پژوهشی نشان داد که آموزش بخشودگی میتواند صمیمیت زوجین را افزایش دهد. همچنین بخشودگی می تواند به عنوان عاملی در تحلیل بهتر تعارضات زناشویی و نهایتاً دستیابی به سازگاری بهتر، به کار گرفته شود (فینچام وبنیچ2004 ). نتیجه همه این پژوهش ها بیانگر این است که ارتباط مثبت معناداری بین میزان بخشودگی و سازگاری زناشویی وجود دارد. بخشودگی در زوجها همچنین می تواند در جهت حذف موانعی باشد که در روند طبیعی اشتیاق(شور شوق) در یک رابطه اتفاق می افتد، و با جلوگیری از مکانیزم غلبه و آسیب، احساس آسیب ، خشم و تنفر را به صورت هدایت شده نسبت به زوجها عرضه میکند. همچنین اجزای صمیمیتی که اشتنبرگ آن را در هسته یک رابطه عاشقانه قرار می دهد به وسیله بخشودگی قوت می گیرد و افزایش می یابد، همچنین بخشودن و طلب بخشودگی در تعاملات زوجین به واسطه ارسال پیامهاای احترام، درک و ارزشمندی و اعتماد از صمیمیت زوجین، حس نزدیکی، اتصال و حس تعهد را در رابطه زناشویی مورد حمایت قرار می دهد. از طریق افزایش اشتیاق، صمیمیت و تعهد، بخشودگی میتواند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند(اشتنبرگ،1986؛ به نقل از دونکا، 2008) دیدگاه گاتمن(2000 ) از نتایج این پژوهش حمایت می کند.او در دیدگاه خود یکی از رکنهای کلیدی در روابط زناشویی را حال موثر تعارضاتی می داند که در هر رابطه صمیمانه ای اجتناب ناپذیر است او عنوان می کند بعضی رفتارهای منفی تعارض را در روابط بین زوجین پیش گیری می کند. از جمله انتقاد شدید ، تحقیر ، اهانت و حالت دفاعی داشتن همچنین رفتارهای مثبتی را گزارش کرد که زندگی را به سمت سازگاری، رضایت و صمیمیت سوق می دهد. که عبارتند از: آگاهی از فعالیت های روزانه ارائه مهربانی از طریق بخشودن طرف مقابل و داشتن یک مکالمه کم استرس روزانه. مختص بودن نتایج این پژوهش به زوجهایی که دارای سطح طبقاتی متوسط وپایین تر و دامنه سنی 25 تا 30 سال از جمله محدودیت هایی است که این پژوهش به همراه دارد از آنجایی که مولفه سن مدت مدت زمان ازدواج می تواند به عنوان افزایش دهنده بخشودگی در نظر گرفته شود. و شرایط فرهنگی و اقتصادی می تواند سازگاری را در زوجین افزایش دهد بنابراین نتایج این پژوهش انجام پژوهش های دیگری را در جهت اثبات نتیجه پژوهش حاضر پیشنهاد می کند. خصوصاً اگر سطوح بخشودگی بتواند از طریق مداخله افزایش پیدا کند اگر این مداخله ها در پژوهش ها توسعه پیدا کنند و افزایش معناداری سطوح بخشودگی و سازگاری زناشویی را نشان دهند پس هر یک از این مداخله ها برای آموزش زوجها و مشاوره های ازدواج مفید خواهد بود. این پژوهش همچنین انجام این چنین پژوهش هایی را در گروههای سنی و فرهنگی دیگر نیز پیشنهاد می کند. (نوری،1389).

1- McCullough

2- Ficham

2-Tsang