دانلود پایان نامه ارشد : توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : آبیاری و زهکشی

عنوان : توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشکده کشاورزی

توسعه چند شاخص خشکسالی برای استان اصفهان 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

استاد راهنما

دکتر سید سعید اسلامیان

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………….هشت

فهرست اشکال……………………………………………………………………………………………………………………………………….دوازده

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………….پانزده

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اوّل: کلیات و اهداف پژوهش

1-1-کلیات    2

1-2- ضرورت تحقیق.. 2

1-3-اهداف تحقیق.. 3

1-4-محدودیت‌های تحقیق.. 3

فصل دوم: مقدمه و بررسی منابع

2-1-مقدمه  4

2-2-خشکسالی و خشکی.. 5

2-2-1-مفهوم خشکسالی.. 5

2-2-2-مفهوم خشکی.. 5

2-2-3-تفاوت خشکسالی و خشکی.. 6

2-3-خسارات خشکسالی.. 6

2-3-1-خسارات اقتصادی… 6

2-3-2-خسارات کشاورزی… 7

2-3-3-اثرات زیست محیطی.. 7

2-3-4-اثرات اجتماعی.. 7

2-4-انواع خشکسالی.. 8

2-4-1-خشکسالی هواشناسی.. 8

2-4-2-خشکسالی هیدرولوژیک….. 8

2-4-3-خشکسالی کشاورزی… 9

2-4-4-خشکسالی اقتصادی و اجتماعی.. 9

2-5-روش های مطالعه خشکسالی.. 10

2-5-1-روش مطالعه بیلان آبی.. 10

2-5-2-روشهای تحلیل سینوپتیک….. 11

2-5-3-روش تحلیل داده های بارندگی.. 11

هشت

2-5-4-روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی.. 12

2-6-ویژگی‌های خشکسالی.. 12

2-6-1-شروع و پایان.. 12

2-6-2-شدت… 13

2-6-3-فراوانی.. 13

2-6-4-وسعت…. 13

2-7-شاخص های خشکسالی.. 14

2-7-1-شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI). 15

2-7-2-شاخص ذخیره آب سطحی (SWSI). 17

2-7-3-شاخص رطوبت محصول  (CMI). 19

2-7-4-شاخص احیایی (RDI). 19

2-7-5-شاخص خشکسالی بالم و مولی(BMDI). 20

2-7-6-شاخص درصد بارش متعارف (PNPI). 21

2-7-7-شاخص خشکسالی ویژه محصول (CSDI). 22

2-7-8-شاخص خشکسالی رطوبت خاک (SMDI). 22

2-7-9-شاخص بارش سراسری (RI). 22

2-7-10-شاخص ناهنجاری بارش (RAI). 23

2-7-11-شاخص بارش مؤثر (EPI). 24

2-7-12-شاخص بارش استاندارد (SPI). 25

2-7-13-شاخص دهک‌ها 26

2-7-14-شاخص های جریان کم.. 27

2-7-15-شاخص های نوسانات اقیانوسی-اتمسفری… 27

2-7-16-نمایش خشکسالی ایلات متحده (USDM). 28

2-7-17-اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI). 29

2-8-معیارهای ارزیابی شاخص‌های خشکسالی.. 30

2-8-1-معیار‌های بنیادی… 30

2-8-2-معیار‌های آماری… 32

2-9-نقاط ضعف شاخص‌های خشکسالی.. 32

2-9-1-واحد زمان.. 32

2-9-2-تعیین و تعریف دوره کمبود آب… 33

2-9-3-دوره ذخیره منابع آب… 33

نه

2-9-4-توجه به اتلاف منابع آب… 33

2-9-5-داده‌های مورد استفاده. 33

2-9-6-گوناگونی و تنوع اطلاعات… 34

2-10-مطالعات انجام شده در زمینه خشکسالی.. 34

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1-خصوصیات منطقه مورد مطالعه. 42

3-2-انتخاب ایستگاه‌ها 44

3-3-داه‌های مورد استفاده. 45

3-4-تبخیر‌تعرق مرجع.. 45

3-4-1-روش استاندارد تعیین تبخیر‌تعرق مرجع.. 46

3-4-2-معادله پنمن-مونتیت فائو. 48

3-4-3-محاسبه ET0 برای روزهایی که تمام داده‌ها موجود است…. 48

3-4-4-محاسبه ET0 برای روزهایی که برخی داده ها ثبت نشده‌اند.. 50

3-5-شاخص‌های خشکسالی.. 51

3-6-مقایسه نتایج شاخص‌ها در هر ایستگاه. 52

3-7-انتخاب بهترین شاخص، تحلیل فراوانی و پهنه‌بندی شاخص منتخب…. 53

3-8-تحلیل فراوانی.. 53

3-8-1-احتمال تجربی داده ها 54

3-8-2-برازش تابع توزیع احتمال.. 54

3-8-3-آزمون نیکویی برازش…. 55

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1-مقدمه  56

4-2-نتایج در مقیاس 3 ماهه. 57

4-2-1-ایستگاه اردستان.. 57

4-2-2-ایستگاه اصفهان.. 58

4-2-3-ایستگاه خوروبیابانک….. 59

4-2-4-ایستگاه داران.. 60

4-2-5-ایستگاه شرق اصفهان.. 61

4-2-6-ایستگاه شهرضا 62

4-2-7-ایستگاه کاشان.. 63

4-2-8-ایستگاه کبوترآباد. 64

ده

4-2-9-ایستگاه گلپایگان.. 65

4-2-10-ایستگاه میمه. 66

4-2-11-ایستگاه نائین.. 67
جستجو در سایت :   


4-2-12-ایستگاه نطنز. 68

4-3-نتایج در مقیاس 12 ماهه. 69

4-3-1-ایستگاه اردستان.. 69

4-3-2-ایستگاه اصفهان.. 70

4-3-3-ایستگاه خوروبیابانک….. 71

4-3-4-ایستگاه داران.. 72

4-3-5-ایستگاه شرق اصفهان.. 73

4-3-6-ایستگاه شهرضا 74

4-3-7-ایستگاه کاشان.. 75

4-3-8-ایستگاه کبوترآباد. 76

4-3-9-ایستگاه گلپایگان.. 77

4-3-10-ایستگاه میمه. 78

4-3-11-ایستگاه نائین.. 79

4-3-12-ایستگاه نطنز. 80

4-4-مقایسه‌ی شاخص‌ها 81

4-5-خلاصه نتایج تمام شاخص ها و انتخاب بهترین شاخص….. 83

4-6-نتایج تحلیل فراوانی متغیر RPE.. 84

4-7-نتایج پهنه بندی فراوانی نسبی خشکسالی با  شاخص RPEI. 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها

5-1-نتیجه‌گیری کلی.. 92

5-2-پیشنهادها 94

پیوست1….. 96

پیوست2…..   108

فهرست منابع   120

چکیده انگلیسی.. 127

یازده
یازده

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ‏3‑1: موقعیت استان اصفهان در کشور. 43

شکل ‏3‑2: موقعیت ایستگاه های مورد استفاده در تحقیق. 44

شکل ‏4‑1: شاخص‌های خشکسالی3 ماهه در ایستگاه اردستان.. 57

شکل ‏4‑2: شاخص های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه اصفهان.. 58

شکل ‏4‑3: شاخص های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک….. 59

شکل ‏4‑4: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه داران.. 60

شکل ‏4‑5: شاخص های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان.. 61

شکل ‏4‑6: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه شهرضا 62

شکل ‏4‑7: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه کاشان.. 63

شکل ‏4‑8: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه کبوترآباد. 64

شکل ‏4‑9: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه گلپایگان.. 65

شکل ‏4‑10: شاخص‌های خشکسالی  3 ماهه در ایستگاه میمه. 66

شکل ‏4‑11: شاخص‌های خشکسالی 3ماهه در ایستگاه نائین.. 67

شکل ‏4‑12: شاخص‌های خشکسالی 3 ماهه در ایستگاه نطنز. 68

شکل ‏4‑13: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه اردستان.. 69

شکل ‏4‑14: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه اصفهان.. 70

شکل ‏4‑15: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک….. 71

شکل ‏4‑16: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه داران.. 72

شکل ‏4‑17: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان.. 73

شکل ‏4‑18: شاخص‌های خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه شهرضا 74

شکل ‏4‑19: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه کاشان.. 75

شکل ‏4‑20: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه کبوترآباد. 76

شکل ‏4‑21: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه گلپایگان.. 77

شکل ‏4‑22: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه میمه. 78

شکل ‏4‑23: شاخص‌های  خشکسالی 12 ماهه در ایستگاه نائین.. 79

شکل ‏4‑24: شاخص‌های  خشکسالی 12ماهه در ایستگاه نطنز. 80

شکل ‏4‑25: میزان تطبیق یا عدم‌تطبیق شاخص‌های  خشکسالی پیشنهادی با شاخص بارش استانداردشده. 81

شکل ‏4‑26:پهنه بندی درصد فراوانی نسبی خشکسالی با شاخص RPEI در مقیاس 3 ماهه. 89

شکل ‏4‑27:پهنه بندی درصد فراوانی نسبی خشکسالی با شاخص RPEI در مقیاس 6 ماهه. 89

شکل ‏4‑28:پهنه بندی درصد فراوانی نسبی خشکسالی با شاخص RPEI در مقیاس 12 ماهه. 90

شکل ‏6‑1: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه اردستان.. 96

شکل ‏6‑2: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه اصفهان.. 97

شکل ‏6‑3: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک….. 98

شکل ‏6‑4: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه داران.. 99

شکل ‏6‑5: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان.. 100

دوازده

شکل ‏6‑6: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه شهرضا 101

شکل ‏6‑7: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه کاشان.. 102

شکل ‏6‑8: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه کبوترآباد. 103

شکل ‏6‑9: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه گلپایگان.. 104

شکل ‏6‑10: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه میمه. 105

شکل ‏6‑11: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه نائین.. 106

شکل ‏6‑12: شاخص‌های خشکسالی 6 ماهه در ایستگاه نطنز. 107

شکل ‏7‑1: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3ماهه در ایستگاه اردستان.. 108

شکل ‏7‑2: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه اردستان.. 108

شکل ‏7‑3: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه اردستان.. 108

شکل ‏7‑4: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه اصفهان.. 109

شکل ‏7‑5: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه اصفهان.. 109

شکل ‏7‑6: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه اصفهان.. 109

شکل ‏7‑7: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک….. 110

شکل ‏7‑8: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک….. 110

شکل ‏7‑9: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه خوروبیابانک….. 110

شکل ‏7‑10: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه داران.. 111

شکل ‏7‑11: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه داران.. 111

شکل ‏7‑12: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه داران.. 111

شکل ‏7‑13: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان.. 112

شکل ‏7‑14: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان.. 112

شکل ‏7‑15: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه شرق اصفهان.. 112

شکل ‏7‑16: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه شهرضا 113

شکل ‏7‑17: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه شهرضا 113

شکل ‏7‑18: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه شهرضا 113

شکل ‏7‑19: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه کاشان.. 114

شکل ‏7‑20: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه کاشان.. 114

شکل ‏7‑21: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه کاشان.. 114

شکل ‏7‑22: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه کبوترآباد. 115

شکل ‏7‑23: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه کبوترآباد. 115

شکل ‏7‑24: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه کبوترآباد. 115

شکل ‏7‑25: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه گلپایگان.. 116

شکل ‏7‑26: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه گلپایگان.. 116

شکل ‏7‑27: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه گلپایگان.. 116

شکل ‏7‑28: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه میمه. 117

شکل ‏7‑29: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه میمه. 117

شکل ‏7‑30: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه میمه. 117

شکل ‏7‑31: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه نائین.. 118

سیزده

شکل ‏7‑32: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه نائین.. 118

شکل ‏7‑33: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه نائین.. 118

شکل ‏7‑34: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه در ایستگاه نطنز. 119

شکل ‏7‑35: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه در ایستگاه نطنز. 119

شکل ‏7‑36: تحلیل فراوانی متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه در ایستگاه نطنز. 119

     چهارده

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ‏2‑1: اثرات اجتماعی ناشی از خشکسالی.. 7

جدول ‏2‑2: طبقه‌بندی خشکسالی توسط سابرامانیام. 14

جدول ‏2‑3:مقادیر مختلف شاخص شدت خشکسالی پالمر. 16

جدول ‏2‑4: طبقه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص احیایی.. 20

جدول ‏2‑5: توصیف وضعیت خشکسالی با شاخص بالم و مولی.. 21

جدول ‏2‑6: مقادیر مختلف شاخص درصدی از بارش متعارف… 22

جدول ‏2‑7: طبقه بندی شدت خشکسالی با شاخص ناهنجاری بارش…. 23

جدول ‏2‑8: مقادیر مختلف شاخص بارش مؤثر. 24

جدول ‏2‑9: وضعیت خشکسالی با توجه مقادیر شاخص بارش استاندارد. 26

جدول ‏2‑10: توصیف وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص دهک‌ها 26

جدول ‏3‑1: مختصات ایستگاه های سینوپتیک مورد استفاده در تحقیق.. 44

جدول ‏4‑1: درصد تطبیق شاخص‌ها با شاخص SPI. 82

جدول ‏4‑2: نتایج آزمون نیکویی برازش و پارامترهای  بهترین توزیع و نسبت گشتاورهای خطی برای متغیر RPE در مقیاس 3 ماهه  85

جدول ‏4‑3: تخمین متغیر RPE  برای دوره های بازگشت‌ مختلف در مقیاس 3ماهه. 85

جدول ‏4‑4: آزمون نیکویی برازش و پارامترهای  بهترین توزیع و نسبت گشتاورهای خطی برای متغیر RPE در مقیاس 6 ماهه  86

جدول ‏4‑5: تخمین متغیر RPE برای دوره های بازگشت‌ مختلف در مقیاس 6ماهه. 86

جدول ‏4‑6: آزمون نیکویی برازش و پارامترهای  بهترین توزیع و نسبت گشتاورهای وزنی برای متغیر RPE در مقیاس 12 ماهه  87

جدول ‏4‑7: تخمین متغیر RPE برای دوره های بازگشت‌ مختلف در مقیاس 12ماهه. 87

 

چکیده

 

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی و تکرارشونده است که در هر منطقه اقلیمی اتفاق می‌افتد و خسارات زیادی به بخش‌های مختلف وارد می‌کند. مهمترین عامل مؤثر در خشکسالی، کمبود بارش نسبت به حالت شرایط عادی است که میزان تبخیرتعرق نیز بر شدت آن می‌افزاید. بدین منظور در این تحقیق چهار شاخص خشکسالی پیشنهادی، که مبتنی بر داده‌های بارش و تبخیر‌تعرق مرجع هستند، در مقیاس‌های 3، 6 و 12 ماهه (از زمستان) در استان اصفهان بکار گرفته شد. این شاخص‌ها عبارتند از مقادیر استانداردشده‌ی «نسبت بارش به تبخیرتعرق، RPEI»، «نسبت بارش به اختلاف بارش و تبخیرتعرق (کمبود بارش)، RPPDI»، «کمبود بارش، PDI» و «تبخیرتعرق، ETI». برای محاسبه تبخیر‌تعرق مرجع از روش استاندارد پنمن-مونتیت فائو استفاده شد. به منظور مقایسه نتایج، چهار شاخص فوق با «شاخص بارش استانداردشده، SPI» در مقیاس‌های مشابه مقایسه شدند. نتایج نشان داد شاخص ETI که تابع ساده‌ای از تبخیرتعرق می‌باشد، بیشترین عدم‌تطبیق با SPI، براساس وقایع مورد نظر خشکسالی، ترسالی یا شرایط عادی را داراست. این نتیجه،  متفاوت عمل‌کردن تغییرات حدی بارش و تبخیرتعرق را نشان می‌دهد. بنابراین، تبخیرتعرق عامل مهم و تأثیرگذاری در استان است، ولی نحوه‌ی دخالت آن در معادلات نیز قابل‌توجه می‌باشد. دو شاخص اول (RPEI و RPPDI) دارای تطابق بیشتری با شاخص SPI  بوده و نسبت به نوسان‌های تبخیرتعرق از حساسیت کمتری برخوردارند.شاخص PDI با استانداردسازی اختلاف بارش و تبخیرتعرق، در شرایط میانه‌ای قرار دارد. نتایج تحلیل فراوانی نسبت بارش به تبخیرتعرق (RPE) نشان داد که از لحاظ خشکی داران و خوروبیابانک به ترتیب مرطوب ترین و خشک ترین مناطق در بین ایستگاه ها هستند .نتایج پهنه‌بندی درصد فراوانی نسبی خشکسالی ها با توجه به شاخص RPEI نیز نشان داد به طور کلی در شرق و شمال شرق استان اصفهان  و قسمت کوچکی از غرب استان، خشکسالی بیشتر اتفاق می‌افتد و بنابراین این مناطق حسّاس‌تر بوده و نیازمند توجه بیشتر در مدیریت‌های خشکسالی هستند.

 

کلمات کلیدی: شاخص خشکسالی، تبخیر‌تعرق، تحلیل فراوانی، استان اصفهان

1-1-  کلیات

خشکسالی یک رخداد طبیعی است که همه ساله گریبان‌گیر مناطق وسیعی از دنیا می‌شود. این رویداد در جوامعی که با مسئله کم‌آبی و کاهش نزولات جوی روبرو می‌باشند هر چند سال یکبار، به وقوع می‌پیوندد.در حال حاضر حدود 80 کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار گرفته اند. کشور ایران نیز با بارندگی متوسط سالانه حدود 250 میلی‌متر جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا محسوب می شود. هر‌چند که مناطق شمالی کشور ایران سالانه حدود 2000 میلی‌متر بارش دریافت می کند ولی بارش سالانه برخی از مناطق مرکزی کشور به 50 میلی‌متر هم نمی‌رسد. این تنوع اقلیمی اثر کاهشی روی منابع آب، پوشش گیاهی و جوامع انسانی دارد. از سوی دیگر با رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای مصرف آب و نیز توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع آب، خصوصاً در مناطق خشک سبب بروز پدیده هایی چون خشکسالی می شود. خشکسالی از نظر فراوانی، شدت، مدت، وسعت، خسارت مالی و تلفات جانی آثار شدیدتر و درازمدت‌تری نسبت به سایر بلایای طبیعی دارد.

1-2-  ضرورت تحقیق

از لحاظ اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک وسعت بسیار زیادی از مناطق کشور ایران را به خود اختصاص داده اند. از طرفی بارش کم، توزیع زمانی و مکانی نامناسب و روش های نامناسب مدیریتی در این مناطق باعث شده خشکسالی خسارات جبران‌ناپذیری از خود به جای بگذارد.

یکی از راه های بسیار مناسب برای مدیریت و کاهش خسارات خشکسالی، سیستم پایش خشکسالی می‌باشد. در این سیستم با استفاده از پارامترهای اقلیمی هیدرولوژیک می توان شدت و توسعه مکانی و زمانی خشکسالی را تشخیص داد. به منظور بیان کمی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی، وجود داده های بلندمدت و مناسب اقلیمی و هیدرولوژیک ضروری است، که در فصل بعد مهم‌ترین این شاخص‌ها معرفی می‌شوند. بارش مهم‌ترین پارامتر اقلیمی است که بر خصوصیات خشکسالی (شدت، تداوم و وسعت) مؤثر است. از دیگر پارامترهای مؤثر می‌توان به تبخیروتعرق پتانسیل اشاره کرد. وجود برنامه‌های از‌پیش‌آماده برای مقابله با خشکسالی و هم‌چنین پایش و پیش‌بینی خشکسالی‌ها با استفاده از این سیستم، می‌توان خسارات ناشی از خشکسالی ها را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و هم‌چنین نوع و زمان فعال شدن این برنامه‌ها را تعیین نمود.

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***