دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش :

عنوان : بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

عنوان پایان نامه

بررسی نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها و تاثیر آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

1       فصل اول. 8

1.1        سئوال آغازین.. 9

1.2        مقدمه. 9

1.3        پیشینه تاریخی موضوع. 10

1.4        بیان مساله. 11

1.5        اهداف تحقیق.. 13

1.5.1           هدف کلی.. 13

1.5.2          اهداف جزیی.. 13

1.6        اهمیت و ضرورت تحقیق.. 14

1.7        تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 14

فصل دوم. 16

1.8        ادبیات تحقیق.. 17

1.8.1           تحقیقات داخلی.. 17

1.8.2          تحقیقات خارجی.. 20

1.9        مبانی نظری تحقیق.. 21

1.9.1           اعتماد در آرای جامعه شناسان. 21

1.9.2           توکوویل.. 22

1.9.3وبر   22

1.وبر    22

1.9.4زیمل    23

1.9.5پارسونز   23

1.9.6لاهمن     23

1.9.7مورتن دویچ.. 24

1.9.8اریکسون    24

1.9.9جانسون    24

1.9.10چلبی     24

1.10         نظریه اعتماد در سه سطح خرد، میانه و کلان. 26

1.10.1جیمز کلمن  (سطح خرد) 26

1.10.2آنتونی گیدنز  (سطح میانه) 28

1.10.3فرانسیس فوکویاما  (سطح کلان) 35

ii.نظریات مرتبط با 36

iii.جمع بندی   36

1.11        چارچوب نظری.. 37

1.12         سوالات تحقیق.. 38

1.13         فرضیات… 39

فصل سوم. 40

1.14         روش تحقیق.. 41

1.15         تکنیک تحقیق.. 41

1.16         جامعه آماری.. 45

  1. قلمرو. 45
  2. i. جامعه آماری.. 45
  3. ii. نمونه تحقیق.. 45

iii.            روش نمونه گیری.. 45

  1. حجم نمونه. 45

2       فصل چهارم. 46

2.1        سیمای  پاسخگویان. 47

2.1.1           جنسیت… 47

2.1.2           سن پاسخگویان. 47

2.1.3           مقطع تحصیلی.. 48

2.1.4           دانشکده 48

2.1.5           ترم تحصیلی.. 49

2.1.6           وضعیت تاهل.. 50

2.1.7           مذهب… 50

2.1.8           شهر محل تولد. 51

2.1.9           اشتغال. 51

2.1.10          درآمد. 52

2.1.11          تحصیلات والدین.. 52

2.1.12          شغل پدر. 53

2.1.13          درآمد ماهانه پدر. 53

2.1.14          تعداد اعضای خانواده 54

2.2        توصیف  متغیر وابسته. 55

2.2.1           اعتماد به فامیل.. 55

2.2.2           اعتماد به همسایه. 55

2.2.3           اعتماد به دانشجویان همشهری.. 56

2.2.4           اعتماد به دانشچویان غیر بومی.. 56

2.2.5           مقایسه میزان ابعاد اعتماد دانشجویان. 57

2.3        متغیرهای مستقل.. 58

2.3.1           نگرش به دانشجویان غیربومی.. 58

2.3.2           روابط چهره به چهره 59

2.3.3           دگرخواهی.. 59

2.4        بررسی روابط دو متغیره 60

2.4.1           تست مستقل بین جنس و اعتماد به دانشجویان غیر بومی اجرای.. 60

2.5        همبستگی بین متغیرها 61

2.6        رگرسیون چند متغیری.. 61

2.7        آزمون فرضیات… 63

3       فصل پنجم. 65

3.1        پیشنهادات… 68

3.1.1           پیشنهادات پژوهشی.. 68

3.1.2           پیشنهادات کاربردی.. 68

4       فهرست منابع. 69

 
جستجو در سایت :   


چکیده

شواهد بسیاری دلالت برکاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. از سویی مسئله اعتماد اجتماعی در دانشگاه به عنوان محیطی که افراد از گروه ها، با فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است، ضرورت وجود اعتماد به عنوان چسب پیوند دهنده این گروه های مختلف اهمیت دو چندانی می یابد.لذا سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟در پی دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس  با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد. همچنین بین روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود دارد اما بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بومی و اعتماد اجتماعی به دانشجویان غیر بومی رابطه همبستگی معنادار و مستقمی وجود ندارد.

1     فصل اول

کلیات تحقیق

1.1          سئوال آغازین

زندگی در فضای دانششجویی و دانشگاهی پر است از اتفاقات و رویدادهای مختلف به عنوان یک دانشجوی جامعه شناسی همواره شاهد دوست یابی ها و گروه های دوستی مختلف بودم. در سر کلاس، در بوفه در زندگی خوابگاهی و … ولی با دقت در نحوه و ماهیت این گروه های دوستی متوجه شباهت های و وجوه افتراق خاصی می شدم نه در همه گروه های دوستی دانشگاه و عمدتاً در اکثر آنها نوعی تقسیم بندی ویژه ای وجود داشت، ظاهراً در دانشگاه ما هر کسی با هر کسی دوست نمی شد مثل تمام عرصه های و شوون زندگی اجتماعی. اما به تدریج دریافتم که عامل مهمی چون بومی بودن یا نبودن در تشکیل گروه های دوستی تاثیرگذار می باشد. تاثیر این متغیر سوای متغیرهایی چون قومیت و هم زبانی و همشهری بود. لذا اولین سئوال ذهنی من که مرا در نهایت با مشورت استاد راهنما به موضوع کنونی کشاند همان نگرش دانشجویان بومی به غیر بومی و بالعکس بود. بر این اساس می توان گفت که سوال اغازین تحقیق من که موضوع رساله را شکل داده این است که نگرش دانشجویان بومی به غیربومی چگونه است و این نگرش چه تاثیری بر اعتماد بین این دو گروه از دانشجویان دارد؟

1.2         مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال 1363 تأسیس شد و فعالیت خود را با دو رشته در مقطع کاردانی آغاز نمود. توسعه کیفی دانشگاه از سال 1387 در کنار توسعه کمی آغاز و توجه به توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی ،تحقیقات و پژوهشی،افزایش تولیدات علمی، ارتقاء کیفیت با هدف رقابت با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی دنبال شده است. در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به عنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی استان می باشد که تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بالغ بر 14700 نفر می باشد.[1] افزایش جمعیت ناشى از مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهر بندرعباس بدنبال خود آسیبها و فرصتهایى را فراهم نموده است که یکى از این آسیبها کاهش اعتماد اجتماعی بین دانشجویان بومى و غیربومى دانشگاه مى باشد.

 

1.3        پیشینه تاریخی موضوع

به لحاظ نظری باید گفت که مفهوم اعتماد اجتماعی  به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی بصورت مستقیم وغیر مستقیم و از زمان شکل گیری جامعه شناسی مورد توجه بوده که خود بیشتر ناشی از توجه به مساله نظم اجتماعی و توسعه اجتماعی بوده است. به نحوی که اعتماد، نظم، همبستگی در اندیشه کلاسیکهای جامعه شناسی مانند دورکیم، وبر، تونیس، مهمترین مفاهیم بوده است(چلبی، 1375).

در دهه های اخیر نیز اعتماد اجتماعی، با طرح مفهوم سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. سابقه

امروزین خود مفهوم سرمایه اجتماعی نیز به 80 سال پیش و در نوشته های لیداجی هانیفان سرپرست وقت مدارس ویرجینای آمریکا بر می گردد. و جیمز کلمن(1988) برای ا ولین بار این مفهوم را در آمریکای شمالی وارد عرصه سیاسی کرد. تلاشهای وی دراروپا توسط پاتنام پیگیری شد.(الوانی، 1381 ) و امروزه با توجه به اهمیت یافتن این مفهوم در سامان زندگی جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته به نحوی که شاهد موج عظیمی از اندیشه ها و پژوهشها در این زمینه هستیم که بیشتر ملهم از پژوهشهای اندیشمندان متاخر مانند کلمن، پاتنام، زتومکا، سلیگمن، اینگلهارت، پاکستون، گیدنز، فوکویاما، گریشام، بوردیو و دیگران است. به نحوی که در مطالعه جهانی ارزشها و اعتماد اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته (wvs) نگرشها است.

محققان مختلف از دیدگاه های گوناگونی به مسأله  اعتماد نگریسته اند و به تبیین و توضیح دلایل اعتماد، تقویت و ارتقای آن، تبعات و تأثیرات کاهش و تضعیف آن پرداخته اند. در این میان برخی همچون فوکویاما بیشتر به جنبه های اقتصادی توجه داشته اند؛ و برخی دیگر مانند پاتنام به ابعاد سیاسی آن پرداخته اند و جامعه شناسانی چون چون گیدنز به ابعاد جامعه شناختی آن توجه بیشتری داشته اند. در جدول زیر سعی شده ارا اجمای محقیقن مشهور اعتماد اجتماعی آورده شود این جدول نشانگر پویایی هایی است که نظریه پردازان مختلف در تبیین این مفهوم بدست داده اند.

در فصل دوم به طور مفصل نظریات اندیشمندان مختلف را در خصوص اعتماد اجتماعی ذکر خواهیم کرد و مشاهده خواهد شد که این مفهوم از چه ابعاد مختلفی مورد بررسی و نظریه پردازی واقع شده است.

 

1.4        بیان مساله

لوئیس ورث معتقد است بزرگی یک جامعه باعث افزایش تنوع درجمعیت می شود. هرچه جمعیت بزرگتر باشد جدایی‌های فضایی بر مبنای نژاد، قوم و منزلت بیشترخواهد شد، تفکیک فضایی در شهر باعث سست شدن پیوندهای همسایگی و احساساتی می شود که جوامع کوچک از آن برخوردارند. ضعیف شدن این پیوندها باعث تقویت رقابت و ضرورت حضور نظارت رسمی می گردد(ممتاز:1379: 139-140)

جرج زیمل نیز با رویکردى روانشناختى نسبت به روحیه کسانى که در شهرهاى بزرگ زندگی می کنند معتقد است در کلان شهرها گروههاى وسیع و متعددى در حال فعالیت و کنش و واکنش هستند لیکن هدف آنها سودجویى و انگیزه‌هاى فردى است.(توسلى: 1370: 72)

“بزرگی یک جامعه” پدیده های دیگری را نیز به دنبال دارد، محدود شدن روابط خارجی؛ به این معنی که در گروههای بزرگ افراد یکدیگر را به خوبی نمی شناسند یا تنها بخشی از شخصیت یک فرد را می شناسند که با آن در تماس هستند. آشنایی‌های صمیمی کم می شود و تماسهای اجتماعی بریده بریده می گردد. کنشهای متقابل در گروههای بزرگ ابزاری می شود، یعنی افراد بر مبنای اهداف خاص با هم کنش دارند. این خصایص باعث می شود که روابط سطحی زودگذر و توام با گمنامی باشند. درحالی که فرد در این نوع روابط میزانی از آزادی، از قیود روابط شخصی و عاطفی پیدا می کند اما ازطرف دیگر پیمانهای خود بخود و احساس تعلق و وابستگی و مشارکت نزدیک را از دست می دهد. زندگی و کار در کنار جمعی بزرگی که هیچ نوع پیوند احساسی و عاطفی ندارند، در ضمن حس رقابت و استثمار متقابل را افزایش می دهد. در عین حال باعث یک نوع دیدگاه نسبی گرا و متحمل می گردد، که مبنای پیدایش عقلانیت در جامعه شهری است. اما زندگی جدای افراد از یکدیگر باعث احساس آنومی و بی سازمانی شخصیتی می گردد.(ممتاز، 1379: 140) “تراکم” نیز مورد توجه ورث بوده است و از جمله خصایص منطقه شهری به حساب می آید. در شرایط جمعیت متراکم نیاز به تخصصی شدن و تمایز یافتگى بیشتر می شود و پیچیدگی ساخت اجتماعی هم به همان ترتیب افزایش پیدا می کند تماس‌های نزدیک تعداد بی شمار فاصله را در روابط اجتماعی افزایش می دهد.( همان: 141-140)

شواهد بسیاری دلالت برکاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد. لذا اعتماد را می توان موضوع کانونی و تاثیر گذار بر سایر مسایل جامعه شناسی معاصر کشور قلمداد کرد. (آراسته، 1388: 104)

زتومکا بر مبنای ابعاد سه گانه اعتماد، سه نوع علامت را برای اعتماد مطرح می کند: به نظر او اعتماد به عنوان یک رابطه، اعتماد کردن مبتنی بر برآوردی است که ما از قابلیت دیگران داریم و در این حالت ممکن است قابلیت اعتماد بازتابی از دیگران باشد که به عنوان عاملی ذهنی در برآوردن اعتماد مطرح شود. این نشانه اعتماد یک ماهیت معرفت شناختی دارد؛ در این موارد اطلاعات معینی از اعتماد شوندگان در دست اعتماد کنندگان وجود دارد که ممکن است درست یا غلط، راست یا دروغ باشد. بنابراین احتمال اعتماد بجا و مناسب بستگی به میزان و تنوع اطلاعات درستی دارد که از دیگران به دست می آید. بدون چنین برداشتی اعتماد کورکورانه است و خطر از دست دادن اعتماد بالاست (کاوسی، 1385).

به طور مشابهی از لحاظ بعد فرهنگی نیز مبنای اعتماد شجره شناختی است. هر چند که در سطوح متفاوتی به اعتماد یا بی اعتمادی که به وسیله قواعد فرهنگی احاطه شده است تشویق می شویم. ما ممکن است به فشارهای اجبارآور فرهنگ گردن نهاده و از درخواست های فرهنگی در مورد اعتماد یا بی اعتمادی اطاعت کنیم بدون اینکه برآوردی از قابلیت اعتماد دیگران داشته باشیم، یا از تمایلات اعتماد آمیز خود حرفی در میان باشد. فرهنگ اعتماد ممکن است فشار کافی برای اعتماد به دیگران به بار آورد در حالی که فرهنگ بی اعتمادی ممکن است رفتار بی اعتمادی را سبب شود. اما فرهنگ خدادادی نیست بلکه ته نشست هایی از تجربه جمعی از لحاظ تاریخی انباشت شده یک جامعه، اجتماع یا گروه اجتماعی خاصی می باشد ؛ پس در این مورد نشانه های اعتماد ویژگی شجره ای دارند، اما بیشتر جمعی و تاریخی اند تا اینکه بیوگرافیک باشند( قانعی راد و حسینی، 1384)

تفاوتهاى فرهنگى ما بین دانشجویان بومى با دانشجویان غیر بومى ساکن در بندرعباس هرچند تحت تاثیر مولفه هایى همچون یکسان سازى فرهنگى (که ناشى ازتاثیر پذیرى از رسانه هاى داخلى وخارجى و تبادل فرهنگى می باشد) نسبت به گذشته تعدیل شده است اما با این حال این تفاوتهاى فرهنگى در بطن خود تکثیر کننده نگرشها و تصورات قالبى در بین دو گروه از دانشجویان است. از این رو کاهش پیوندهای اجتماعی بین افراد و افزایش فاصله اجتماعی بین آنان می تواند با کاهش اعتماد اجتماعی بین آنها همراه گردد. در این تحقیق بر آنیم تا تاثیر نگرش دانشجویان بومی به دانشجویان غیر بومی بر میزان اعتماد اجتماعی آنان را بررسی نمایم.

[1]http://www.iauba.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=159

 

تعداد صفحه : 76

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***