دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی گیاهی

عنوان : بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی

 دانشگاه شیراز- دانشکده علوم

بخش زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی گیاهی

بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)

    استاد راهنما:

دکتر ساسان محسن زاده

   اساتید مشاور:

دکتر علی مرادشاهی

دکترحمیدرضاکربلایی حیدری

      شهریور 1393

جستجو در سایت :   


 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

با گسترش روزافزون صنایع و استفاده از فلزات سنگین، امکان آلودگی محیط زیست و نیز خطر ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی افزایش پیدا کرده است. در این پژوهش اثر فلز سنگین کادمیم بر گیاه گوجه فرنگی و تأثیر تیمار با عنصر سیلیکون در کاهش تنش کادمیم از طریق تأثیر بر فرایندهای مختلف بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه مورد مطالعه قرار گرفته است. کشت گوجه فرنگی رقم سانسید در محیط گلخانه و در سه تکرار صورت پذیرفت. اثر غلظت‌های مختلف کادمیم از طریق اندازه‌گیری میزان کلروفیل، کاروتنوئید،آنتوسیانین، پتانسیل آنتی اکسیدانی، پرولین، پراکسیداسیون لیپیدهای غشا دراندام هوایی وریشه، وزن تر اندام های هوایی و زیرزمینی و مقدار کادمیم در اندام های هوایی و زیرزمینی بررسی شد. نتایج نشان داد که در تنش فلز سنگین کادمیم، مقدار کلروفیل، کاروتنوئید و وزن ترریشه و اندام هوایی به طور معنی داری در سطح 05/0 α کاهش می‌یابد. همچنین مقدارآنتوسیانین، پتانسیل آنتی اکسیدانی، پرولین، پراکسیداسیون لیپیدهای غشا دراندام هوایی وریشه و مقدار کادمیم در اندام های زیرزمینی و هوایی به طور معنی داری در سطح 05/0 α افزایش نشان داد. تیمار گیاهان تحت تنش با سیلیکون، موجب افزایش در مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، وزن ترریشه و اندام هوایی،آنتوسیانین و پتانسیل آنتی اکسیدانی در سطح 05/0 α شد . همچنین مقدارپرولین ، مقدارکادمیم دراندام های هوایی و زیرزمینی، پراکسیداسیون لیپیدهای غشا دراندام هوایی وریشه به طور معنی داری در سطح 05/0 αکاهش نشان داد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیلیکون می تواند برخی از اثرات مخرب فلز سنگین کادمیم را برگیاه گوجه فرنگی از بین ببرد.

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

فصل اول :‌ مقدمه

1-1-فلزات سنگین و سمیت آنها…………………………………………………………………………1
1-2-کادمیم و سمیت آن در گیاهان عالی……………………………………………………………2
1-3-سیلیکون و نقش آن در تنش فلزات سنگین ………………………………………………5
1-4-روش های اعمال تنش کادمیم  در آزمایشگاه ……………………………………………. 6                                 1-5- گوجه فرنگی…………………………………………………………………………………………….7
1-5-1- مشخصات گیاه شناسی و شرایط رشد  …………………………………………… 7
1- 5-2- اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………………8
1-5-3- اهداف  پروژه ……………………………………………………………………………….9

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌ها

2-1- جذب و انتقال کادمیم و تأثیر آن بر جذب و انتقال عناصر غذایی در گیاه…….11
2-2- تجمع و سمیت زدایی کادمیم در گیاه ………………………………………………………13
2-3- تأثیر کادمیم بر مراحل متابولیکی گیاه …………………………………………………….14
2-4- تأثیر کادمیم بر فعالیت سیستم های آنتی اکسیدانت و مقدار
پراکسیداسیون چربی……………………………………………………………………………………….16
2-5-تأثیر کادمیم بر تراکم پرولین……………………………………………………………………17
2-6- برطرف کردن کادمیم خاک با استفاده از گیاهان متراکم کننده …………………18
2-7- نقش سیلیکون در کاهش تنش فلزات سنگین  ………………………………………..19

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- تهیه بذر…………………………………………………………………………………………………22
3-2- مواد لازم برای تنش کادمیم وتیمارسیلیکون …………………………………………..22
3-3-تهیه محیط کشت برای تنش کادمیم………………………………………………………..22
3-3 -1-روش کار………………………………………………………………………………………23
3-4- اندازه گیری وزن تر ساقه و ریشه گیاهچه گوجه فرنگی …………………………..23
3-5- اندازه گیری مقدار کلروفیل و کاروتنوئید در برگ گیاهچه گوجه فرنگی……23
3-5-1-  مواد و محلول های  مورد نیاز ………………………………………………………..24
3-5-2- روش آزمایش………………………………………………………………………………..24
3-6- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین در برگ گیاهچه های گوجه فرنگی……………..24
3-6-1-مواد و محلولهای مورد نیاز……………………………………………………………….24
3- 6-2- روش آزمایش……………………………………………………………………………..25
3-7- اندازه گیری مقدار اسیدآمینه  پرولین در  برگ گیاهچه گوجه فرنگی ………25
3-7-1- مواد و محلول های مورد نیاز …………………………………………………………25
3-7-2- تهیه  محلول نین هیدرین……………………………………………………………25
3-7-3-  روش آزمایش……………………………………………………………………………25
3-8- اندازه گیری مقدار اکسایش لیپیدهای غشایی برگ وریشه ……………………..26
3-8-1- مواد ومحلولهای مورد نیاز……………………………………………………………..26
3-8-2- روش کار ……………………………………………………………………………………26
3-9-اندازه گیری مقدار پتانسیل آنتی اکسیدانی در  برگ گیاهچه
گوجه فرنگی………………………………………………………………………………………………….27
3-9-1-مواد ومحلولهای مورد نیاز …………………………………………………………. 27
3-9-2-تهیه عصاره متانولی ……………………………………………………………………27
3-9-3-تهیه محلول استاندارد………………………………………………………………..28
3-9-4-روش کار…………………………………………………………………………………….28
3-10- اندازه گیری مقدار کادمیم برگ و ریشه در گیاهچه گوجه فرنگی…………….29
3-10-1-مواد ومحلول های مورد نیاز………………………………………………………29
3-10-2-روش کار………………………………………………………………………………….30
3-11- تجزیه وتحلیل آماری داده ها ………………………………………………………………31

فصل چهارم: نتایج

4-1- اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر میزان کلروفیل ……………….33
4-2- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان کاروتنوئید…………….34
4-3-اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر میزان
پراکسیداسیون چربی برگ……………………………………………………………………………35
4-4-اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر میزان
پراکسیداسیون چربی ریشه……………………………………………………………………………36
4-5- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان پرولین برگ……………37
4-6- اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر غلظت کادمیم
ریشه و اندام هوایی………………………………………………………………………………………..38
4-7- اثر کادمیم و غلظت‌ های مختلف سیلیکون بر وزن تر اندام هوایی …………..39
4- 8-اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر وزن تر ریشه‌……………………..40
4-9- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان آنتوسیانین  …………….41
4-10- اثر کادمیم و غلظت ‌های مختلف سیلیکون بر میزان
پتانسل آنتی اکسیدانی برگ های گیاه……………………………………………………………….42
4-11-آزمایش خاک…………………………………………………………………………………………43

فصل پنجم: بحث
5-1-بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
کلروفیل و کاروتنوئید برگ ها………………………………………………………………………..45
5-2- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پراکسیداسیون چربی در برگ ها وریشه…………………………………………………………46
5-3- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پرولین برگ ها………………………………………………………………………………………………47
5-4- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
کادمیم در ریشه و برگ ها……………………………………………………………………………..47
5-5- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
وزن تر اندام هوایی و ریشه…………………………………………………………………………..48
5-6- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
آنتوسیانین گیاه……………………………………………………………………………………..49
5-7- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه…………………………………………………………………………………49
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………51
پیشنهادات پژوهشی آینده……………………………………………………………………………………52
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..53

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :89

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***