جنسیت و هویت جنسی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

جنسیت و هویت جنسی

جنسیت[1] به الگوی خصوصیات جنسی زیستی، کروموزوم‌ها، دستگاه تناسلی خارجی، دستگاه تناسلی داخلی،‌ترکیب هورمونی، غدد جنسی و خصوصیات جنسی ثانویه شخص اطلاق می‌گردد. در رشد طبیعی این خصوصیات الگویی منسجم به وجود می‌آورند به‌طوری‌که شخص در مورد جنسیت خود‌تردیدی ندارد. هویت جنسی[2] به احساس مردانگی یا زنانگی فرد گفته می‌شود. هویت جنسی و جنسیت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. عوامل ژنتیکی و هورمون‌ها بر رفتار تأثیر می‌گذارند و محیط بر تولید هورمونی و تظاهر ژن‌ها مؤثر است (کاپلان و سادک، 2009).

جنسیت: مطالعات جدید جنین‌شناسی نشان داده است که جنین تمام پستانداران چه ازنظر ژنتیکی نر (ژنوتیپ xy) و چه ماده (ژنوتیپ xx)، در مراحل اولیه زندگی جنینی ازلحاظ تشریحی ماده هستند. تمایز نر و ماده درنتیجۀ عمل ‌اندرژون‌های جنینی روی می‌دهد. این فرآیند حدود هفتۀ ششم زندگی جنینی شروع می‌شود و تا پایان ماه سوم تکمیل می‌گردد. سایر مطالعات بر نقش احتمالی ژن‌های کلیدی در رشد جنسی جنین متمرکز شده‌اند. بیضه بر اثر فعالیت ژن SRY و SOX9 و تخمدان بر اثر فقدان فعالیت این ژن‌ها به وجود می‌آید. DAX1 در هر دو جنس در رشد جنین نقش دارد و فعالیت WNT4 برای رشد مجاری مولریان در جنس مؤنث ضروری است. سایر مطالعات تأثیرات هورمون‌های جنینی را بر نرینه کردن یا مادینه کردن مغز نشان داده‌اند. در حیوانات تحریک هورمونی مغز پیش از تولد برای رفتار تولیدمثل و جفت‌گیری نر و ماده ضروری است. جنین همچنین در خلال این دوره نسبت به تجویز آندروژن‌های خارجی نیز آسیب‌پذیر است. برای مثال اگر مادر حامله به میزان کافی آندروژن‌های خارجی دریافت کند جنین دختر واجد تخمدان و دستگاه تناسلی خارجی شبیه پسران خواهد بود (کاپلان و سادک، 2009).

هویت جنسی: تقریباً هر کودکی تا سن 2 تا 3 سالگی اعتقاد محکمی در مورد مؤنث یا مذکر بودن خود پیدا می‌کند ولی بااین‌حال حتی اگر رشد جنسی طبیعی باشد، حس نرینگی یا مادینگی فرد کامل نیست و باید تکامل یابد. (کارلسون[3] و همکاران، 2009).

به عقیده رابرت استولر ” هویت جنسی به‌طور ضمنی به معنای وجوه روان‌شناختی رفتار مرتبط با نرینگی یا مادینگی است”. او بین جنسیت اجتماعی و جنسیت زیستی تمایز قائل می‌شود. “اغلب این دو با همدیگر متناسب هستند یعنی مردان رفتار مردانه و زنان رفتار زنانه، از خود نشان می‌دهند”. ولی ممکن است جنسیت و هویت جنسی با همدیگر در تعارض یا تضاد باشند. هویت جنسی ناشی از سرمشق‌های بی‌شماری است که از اعضای خانواده، معلمین، دوستان، همکاران و پدیده‌های فرهنگی حاصل می‌شود. خصوصیات جسمانی ناشی از جنسیت زیستی فرد نظیر ظاهر و شکل بدن و ابعاد فیزیکی با سیستم ظریفی از محرک‌ها ازجمله پاداش و تنبیه و برچسب‌های جنسیتیِ والدین ارتباط دارد و از حاصل این ارتباط هویت جنسی پدید می‌آید (کاپلان و سادک، 2009).

بنابراین هویت جنسی در اثر عوامل زیر پدید می‌آید: نگرش‌های والدین و فرهنگ‌های موجود، دستگاه تناسلی خارجی کودک و عوامل ژنتیکی که ازلحاظ فیزیولوژیکی تا هفتۀ ششم زندگی جنینی فعال است. هرچند نفوذ عوامل خانوادگی، فرهنگی و زیستی ممکن است برقراری حس نرینگی یا مادینگی را پیچیده کند، افراد معمولاً با جنسیت زیستی خود همانند‌سازی کرده و تقریباً حس مطمئنی از هویت خود پیدا می‌کنند یعنی به هویت جنسی پایداری دست می‌یابند (کاپلان و سادک، 2009).

[1]– Sexual Identity

[2]– Gender Identity

[3]– Carlson

جنسیت و هویت جنسی

جنسیت[1] به الگوی خصوصیات جنسی زیستی، کروموزوم‌ها، دستگاه تناسلی خارجی، دستگاه تناسلی داخلی،‌ترکیب هورمونی، غدد جنسی و خصوصیات جنسی ثانویه شخص اطلاق می‌گردد. در رشد طبیعی این خصوصیات الگویی منسجم به وجود می‌آورند به‌طوری‌که شخص در مورد جنسیت خود‌تردیدی ندارد. هویت جنسی[2] به احساس مردانگی یا زنانگی فرد گفته می‌شود. هویت جنسی و جنسیت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. عوامل ژنتیکی و هورمون‌ها بر رفتار تأثیر می‌گذارند و محیط بر تولید هورمونی و تظاهر ژن‌ها مؤثر است (کاپلان و سادک، 2009).

جنسیت: مطالعات جدید جنین‌شناسی نشان داده است که جنین تمام پستانداران چه ازنظر ژنتیکی نر (ژنوتیپ xy) و چه ماده (ژنوتیپ xx)، در مراحل اولیه زندگی جنینی ازلحاظ تشریحی ماده هستند. تمایز نر و ماده درنتیجۀ عمل ‌اندرژون‌های جنینی روی می‌دهد. این فرآیند حدود هفتۀ ششم زندگی جنینی شروع می‌شود و تا پایان ماه سوم تکمیل می‌گردد. سایر مطالعات بر نقش احتمالی ژن‌های کلیدی در رشد جنسی جنین متمرکز شده‌اند. بیضه بر اثر فعالیت ژن SRY و SOX9 و تخمدان بر اثر فقدان فعالیت این ژن‌ها به وجود می‌آید. DAX1 در هر دو جنس در رشد جنین نقش دارد و فعالیت WNT4 برای رشد مجاری مولریان در جنس مؤنث ضروری است. سایر مطالعات تأثیرات هورمون‌های جنینی را بر نرینه کردن یا مادینه کردن مغز نشان داده‌اند. در حیوانات تحریک هورمونی مغز پیش از تولد برای رفتار تولیدمثل و جفت‌گیری نر و ماده ضروری است. جنین همچنین در خلال این دوره نسبت به تجویز آندروژن‌های خارجی نیز آسیب‌پذیر است. برای مثال اگر مادر حامله به میزان کافی آندروژن‌های خارجی دریافت کند جنین دختر واجد تخمدان و دستگاه تناسلی خارجی شبیه پسران خواهد بود (کاپلان و سادک، 2009).

هویت جنسی: تقریباً هر کودکی تا سن 2 تا 3 سالگی اعتقاد محکمی در مورد مؤنث یا مذکر بودن خود پیدا می‌کند ولی بااین‌حال حتی اگر رشد جنسی طبیعی باشد، حس نرینگی یا مادینگی فرد کامل نیست و باید تکامل یابد. (کارلسون[3] و همکاران، 2009).

به عقیده رابرت استولر ” هویت جنسی به‌طور ضمنی به معنای وجوه روان‌شناختی رفتار مرتبط با نرینگی یا مادینگی است”. او بین جنسیت اجتماعی و جنسیت زیستی تمایز قائل می‌شود. “اغلب این دو با همدیگر متناسب هستند یعنی مردان رفتار مردانه و زنان رفتار زنانه، از خود نشان می‌دهند”. ولی ممکن است جنسیت و هویت جنسی با همدیگر در تعارض یا تضاد باشند. هویت جنسی ناشی از سرمشق‌های بی‌شماری است که از اعضای خانواده، معلمین، دوستان، همکاران و پدیده‌های فرهنگی حاصل می‌شود. خصوصیات جسمانی ناشی از جنسیت زیستی فرد نظیر ظاهر و شکل بدن و ابعاد فیزیکی با سیستم ظریفی از محرک‌ها ازجمله پاداش و تنبیه و برچسب‌های جنسیتیِ والدین ارتباط دارد و از حاصل این ارتباط هویت جنسی پدید می‌آید (کاپلان و سادک، 2009).

بنابراین هویت جنسی در اثر عوامل زیر پدید می‌آید: نگرش‌های والدین و فرهنگ‌های موجود، دستگاه تناسلی خارجی کودک و عوامل ژنتیکی که ازلحاظ فیزیولوژیکی تا هفتۀ ششم زندگی جنینی فعال است. هرچند نفوذ عوامل خانوادگی، فرهنگی و زیستی ممکن است برقراری حس نرینگی یا مادینگی را پیچیده کند، افراد معمولاً با جنسیت زیستی خود همانند‌سازی کرده و تقریباً حس مطمئنی از هویت خود پیدا می‌کنند یعنی به هویت جنسی پایداری دست می‌یابند (کاپلان و سادک، 2009).

[1]– Sexual Identity

[2]– Gender Identity

[3]– Carlson