تعاریف بازی از جنبه های مختلف از دیدگاه روانشناسی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

 

تعاریف بازی

بازی نیز همسان با سایر پدیده‌ها ابعاد و جنبه‌های وسیعی را در بر می‌گیرد. گوناگونی این ابعاد باعث شده تا تعریف‌های زیادی از بازی ارائه گردد. هر یک از این تعریف‌ها با برجسته نمودن جنبه‌ای از بازی دیدگاه خاصی را ارائه می‌دهند (مهجور، 1390). تعاریف مربوط به بازی بر اساس اینکه آن تعاریف بر چه زمینه‌ای تاکید دارد تحت چهار عنوان زیر بررسی می‌گردد.

  1. تاکید بر جنبه زیستی[1]
  2. تاکید بر روی شخص [2]
  3. تاکید بر روی فضای زندگی[3]
  4. تاکید بر جنبه اجتماعی- فرهنگی (آرین، 1392).

1-  تعاریف بازی با تاکید بر جنبه زیستی

هربرت اسپنسر[4] از اولین کسانی بود که در این مورد کوشش نمود او اظهار داشت حیواناتی که در رده بالای سلسله تکاملی قرار دارند، کلیه وقت و انرژی خود را صرف پیدا کردن غذا نمی‌نمایند، بلکه «انرژی مازاد» خود را در فعالیت‌های دیگری، به کار می‌گیرند. دیدگاه اسپنسر در زمینه مصرف انرژی اضافی که در واقع انعکاسی از عقیده طرفداران «نظریه انرژی مازادی» است، که عقیده دارند بدن مقداری انرژی دارد که آن را به صورت فعالیت‌های هدف‌دار یعنی «کار» و یا فعالیت‌های بدون هدف یعنی «بازی» مصرف می‌کند. اسپنسر نتیجه گرفت: بازی بکار گیری مصنوعی نیروهایی است که در هنگام فقدان به‌کارگیری طبیعی آن‌چنان آماده تخلیه می‌گردند که کودک به وسیله اعمال خود به خودی به جای اعمال طبیعی خود را تخفیف می‌دهد.

2- تعاریف بازی با تاکید بر روی شخص

فروید در جریان کار پر بار خود توجه زیادی به پدیده بازی داشت. او بر مسائل عاطفی و آن چه در «درون شخص[5]» می‌گذرد توجه دارد و با بررسی نظام‌های تنشی موجود در درون شخص به بررسی چگونگی برخورد با این تنش‌ها در  بازی  می‌پردازد.

3- تعاریف بازی با تأکیدی بر فضای زندگی

اریکسون در این مورد مطالب زیادی دارد او توضیح می‌دهد که بازی به نظر من صحبت کردن به صورت مبهم است. یعنی عملکرد خود و کوششی جهت هماهنگ کردن فرآیندهای جسمی و اجتماعی که فرد جزئی از آن است. در این تعریف محیط زندگی فرد، چگونگی تعاملات او با محیط و اشیایی که در محیط قرار دارند و نقش بازی در چگونگی درک و پذیرش فرد از محیط بیرون مورد توجه قرار می‌گیرند. (آرین، 1392).

4- تعاریف بازی، با تاکید بر جنبه اجتماعی- فرهنگی

به چگونگی شکل گرفتن زندگی اجتماعی انسان به عنوان عضوی پیوسته با جامعه انسانی اشاره دارد که نظریه‌های مربوط به اثر بازی در رشد اجتماعی کودک را می‌توان در این مقوله قرار داد (مهجور، 1390).

(احمدوند، 1389) اظهار می‌دارد: بازی مدت‌ها است که افکار و نوشته‌های برخی از دانشمندان علوم رفتاری را به خود اختصاص داده است. اینان کوشیده‌اند پدیده بازی را که در انسان‌ها و حیوانات وجود دارد تعریف و تبیین کنند که هنوز با وجود این همه علاقه و کنکاش پیرامون مسئله مذکور که چرا کودکان بازی می‌کنند و آن را دوست دارند، کسی نتوانسته است تعریف قابل‌قبولی از بازی ارائه دهد که انتقادی بر آن وارد نباشد و تمام جنبه‌های رفتاری بازی به درستی تبیین شده باشد».

[1] -Biologicall oriented

[2] -Person oriented

[3] -Life space-oriented

[4] -Spenser

[5] – mter person