تشخیص میزان دلبستگی به افراد حاضر در زندگی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دلبستگی

دلبستگی عبارت است از برقراری پیوند عاطفی عمیق با افرادی خاص در زندگی به نحوی که تعامل با آنها باعث احساس نشاط و شعف شود و وجود آنها به هنگام تنش مایه آرامش باشد. جان بالبی دلبستگی را چنین توصیف کرده است ، ارتباط روانی بین دو انسان ( باقری ، 1388 ) .

به طور کلی دلبستگی را می‌توان جوّ هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این که کودک مراقب خود را که معمولاً مادر اوست ، می‌جوید و به او می‌چسبد ، مؤید وجود دلبستگی میان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پایان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنین رفتاری می‌کنند و این رفتار برای تسریع نزدیکی به فرد مطلوب طراحی شده است ( قیامی ، 1384 ) .                                                             .
پیوند را گاه مترادف با دلبستگی بکار می‌برند درحالی که این دو پدیده متفاوت هستند. پیوند به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را منبع احساس امنیت تلقی نمی‌کند و به او تکیه نمی‌کند در حالی که در دلبستگی چنین است . پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پیوند مادر با نوزاد زمانی شکل می‌گیرد که تماس پوستی با سایر انواع تماس نظیر صوتی یا چشمی برقرار می‌شود. برخی محققان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر مادر بلافاصله پس از تولد نوزادش تماس پوستی و بدنی با او داشته باشد، پیوند قوی‌تری برقرار می‌کند و ممکن است مراقبت‌هایش را با توجه بیشتری انجام دهد( قیامی ، 1384 ) .

دلبستگی یک رابطۀ هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت ،مراقبت و آسایش می باشد ریشۀ پژوهش ها در زمینۀ دلبستگی به نظریۀ فروید در باره عشق باز می گردد اما غالبا از پژوهشگر دیگری به نام پدر نظریۀ دلیستگی نام برده می شود جان باولبی پژوهش های گسترده ای دربارۀ مفهوم دلبستگی به عمل آورد او دلبستگی را چنین توصیف کرد بالبی با این رویکرد روانکاوانه موافق بود که تجربیات اولیۀ کودکی تاثیر مهمی بر رشد و رفتارهای بعدی در زندگی دارد به عقیدۀ او سبک های دلبستگی اولیۀ ما در دوران کودکی و از طریق رابطه کودک و پرستار شکل می گیرد بالبی همچنین عقیده داشت که دلبستگی دارای مؤلفه ای تکامل یابنده است و به بقای انسان کمک می کند . گرایش به ایجاد پیوند های عاطفی به افراد بخصوص یک مؤلفۀ اصلی طبیعت است (بالبی1988).

ویژگیهای دلبستگی

بالبی عقیده داشت که دلبستگی دارای چهار ویژگی مختلف است :

1-حفظ نزدیکی :تمایل به نزدیک شدن به افرادی که به آنها دلبستگی داریم

2-پناهگاه امن : بازگشت نزد فردی که به آن دلبستگی داریم به هنگام مواجه شدن با خطر یا تهدید.

3-پایۀ مطمئن : فردی که به آن دلبستگی وجود دارد پایۀ مطمئن و قابل اتکایی برای کودک به وجود می آورد تا به کشف محیط و جهان پیرامونش بپردازد .

4- اندوه جدایی : ئاضطراب ناشی از عدم حضور فردی که به آن دلبستگی وجود دارد ( بالبی ، 1988 ) .