پیش‌بینی فلزات سنگین در پساب اسیدی معدن با استفاده از مدل  سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی چند متغیره

Posted on فوریه 11, 2018

در این مطالعه، بر طبق ماتریس همبستگی (جدول 4-2)، pH، SO4 و Mg که بیشترین وابستگی به غلظت فلزات سنگین (مس، منگنز و روی) دارند به عنوان ورودی شبکه و خروجی شبکه غلظت فلزات سنگین از جمله مس، آهن، منگنز و روی انتخاب شدند. از نقطه نظر الزامات انفیس چند خروجی، متغیرهای مستقل و وابسته […]

تحلیل پایداری شیب پله­ی غربی در دیواره­ی ماسه سنگی

Posted on فوریه 11, 2018

 تحلیل پایداری شیب سرتاسری سه بعدی به روش عددی     1-1 کلیات ریزش‌های پیش‌بینی‌شده تاکنون بر اساس روش تعادل حدی بوده است. این در حالی است که در مواردی روش‌های تعادل حدی از دقت مناسبی برخوردار نیستند. به بیانی دیگر، ممکن است که در پلکان مذکور، گوه‌های پایدار ضمن ترکیب با گوه‌های مجاور، گروه‌هایی […]

1-1-1 محاسبه ضریب زبری درزه

Posted on فوریه 11, 2018

ناپیوستگی‌ها تأثیر مهمی در رفتار سیستم‌های سنگی دارند و خصوصیات متعددی را به خود اختصاص می­دهند که هر یک به نحوی رفتار توده‌سنگ را کنترل می­نماید. پارامتر زبری که به صورت مستقیم بر روی زاویه اصطکاک داخلی، اتساع و پیک مقاومت برشی سنگ اثر می­گذارد در واقع درجۀ صفحه‌ای بودن سطوح طرفین درزه هم در […]

توسعه آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه‌های معادن تاگویی

Posted on فوریه 11, 2018

در مطالعۀ اخیر، تلاش شد که مقادیر مقاومت فشاری تک محوری سنگ بر اساس اندیس بار نقطه‌ای آن­ها تخمین زده شود. بااین‌حال، به منظور تحقیق ارتباط میان مقدار اندیس بار نقطه‌ای و مقاومت فشاری تک­محوری هر یک از نمونه‌ها و صحت روابط ارائه‌شده توسط محققان مختلف، تعداد 6 نمونه از جنس‌های مختلف، پس از آماده‌سازی […]