– (11)

فصل اول: مقدمه1-1- شیر21-2- ترکیبات شیر41-3- پروتئینهای شیر51-3-1- پروتئینهای آب پنیر61-3-2- کازئینها71-3-3- کازئینبتا91-4- فعالیتهای زیستی کازئینها111-4-1- فعالیت چاپرون کازئینهای شیر111-4-2- پپتیدهای فعال زیستی121-4-2-1- پپتیدهای فعال زیستی121-4-2-2- منابع اصلی پپتیدهای فعال…

– (109)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدانشکده هنر و معمارینام واحد دانشگاهي: تهران مركزي كد واحد: 101 كد شناسايي پاياننامه: عنوان پاياننامه: فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70…

– (108)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدانشکده هنر و معمارینام واحد دانشگاهي: تهران مركزي كد واحد: 101 كد شناسايي پاياننامه: عنوان پاياننامه: فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70…

– (107)

با تشکر از همه کسانی که در انجام اين پروژه همکاری داشتهاندبه ويژه آقای محمدسجاد برزگر خالقی که در انجام کار تجربی با اينجانب همراه بودند.چکيدهبه دلیل پاشش مخروطی و…

– (106)

با تشکر از همه کسانی که در انجام اين پروژه همکاری داشتهاندبه ويژه آقای محمدسجاد برزگر خالقی که در انجام کار تجربی با اينجانب همراه بودند.چکيدهبه دلیل پاشش مخروطی و…

– (105)

یک استاندارد برای رفتار………………………………………………………………………………………………………………………….46تعریف تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..46تمدن از دیدگاه مکاتب انسان شناسی………………………………………………………………………………………………………47مقایسه فرهنگ و تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………..48رابطه بین دو واژه فرهنگ و تمدن……………………………………………………………………………………………………………49تمدن به عنوان هویت فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….50ديپلماسي فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………………………..52نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………52بخش دوم : مطالعات تکمیلیهنرو آموزش…

– (104)

یک استاندارد برای رفتار………………………………………………………………………………………………………………………….46تعریف تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..46تمدن از دیدگاه مکاتب انسان شناسی………………………………………………………………………………………………………47مقایسه فرهنگ و تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………..48رابطه بین دو واژه فرهنگ و تمدن……………………………………………………………………………………………………………49تمدن به عنوان هویت فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….50ديپلماسي فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………………………..52نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………52بخش دوم : مطالعات تکمیلیهنرو آموزش…

– (103)

که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود و تکیه‌گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودش مایه دلگرمیبا سپاس از استاد راهنمای ارجمند و پر مایه‌ام سرکار خانم دکتر…

– (102)

که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود و تکیه‌گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودش مایه دلگرمیبا سپاس از استاد راهنمای ارجمند و پر مایه‌ام سرکار خانم دکتر…

– (101)

2 – 3 : علل شکوفایی هنر ……………………………………………………………………………………… 25- 222 – 4 : وضعیت کتاب آرایی در دورهی ایلخانی ……………………………………………………..30- 262 – 4 – 1 : خوشنویسی …………………………………………………………………………………………….37-312 – 4…