– (11)

دانشکده علوم پایاننامه کارشناسی ارشد در رشتهی زیستشناسی- علوم سلولی و مولکولی مطالعهی ساختار، فعالیت چاپرونی و آلرژیزایی کازئینبتای قندی و غیرقندی به کوشش لیلا فردوسی استاد راهنما دکتر رضا…

– (109)

032385000 دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکز دانشکده هنر و معماری، گروه : نقاشی پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته نقاشی(M.A) عنوان: فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و…

– (108)

032385000 دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکز دانشکده هنر و معماری، گروه : نقاشی پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته نقاشی(M.A) عنوان: فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و…

– (107)

دانشكده مهندسي مکانيک طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پيچشی سادهپايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک امير لبافان استاد راهنما: دكتر حجت قاسمی شهريورماه1391 تأييديه‌ي هيأت داوران…

– (106)

دانشكده مهندسي مکانيک طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پيچشی سادهپايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک امير لبافان استاد راهنما: دكتر حجت قاسمی شهريورماه1391 تأييديه‌ي هيأت داوران…

– (105)

فهرست مطالب بخش اوّل : مطالعات پایه شناخت موضوع طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 پرسشها و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6 ماهیّت و مقیاس موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………6 ضرورت انجام موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….6 فرآیند پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………6 نتایج مورد…

– (104)

فهرست مطالب بخش اوّل : مطالعات پایه شناخت موضوع طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 پرسشها و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6 ماهیّت و مقیاس موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………6 ضرورت انجام موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….6 فرآیند پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………6 نتایج مورد…

– (103)

centercenter00 centertop00 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده کشاورزی ـ گروه زراعت پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن…

– (102)

centercenter00 centertop00 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده کشاورزی ـ گروه زراعت پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر نانو کود کلات آهن و کود آهن…

– (101)

چکیده: قرن هشتم قمری و دورهی دوم حکومت ایلخانی، دورهای پربار و پرثمر در هنرهای مربوط به کتابآرایی ایرانی و اسلامی است. در این دوره سنّت تولید گروهی نسخههای خطی…